Týždeň kultúry – Na ceste s nami

od 7.11.2016,8:00 do 11.11.2016,18:00

Týždeň kultúry – Na ceste s nami

Divadelné predstavenie a výstava prác v Dome Matice slovenskej čelnov združenia ľudí s mentálnym postihnutím.

Projekt Týždeň kultúry – Na ceste s nami… je podujatie určené tvorivej verejnosti bez vekového obmedzenia a obyvateľom Zariadenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne. Chceme ponúknuť zmysluplné, konštruktívne a tvorivé využitie voľného času pod dohľadom odborných lektorov na úseku fotografie, divadelníctva, tvorivých dielní a výtvarníctva. Vzájomnú výmenu poznatkov, skúseností a tvorivých techník medzi účastníkmi a pomôcť tak včleneniu mentálne postihnutých ľudí do spoločnosti.

Počas Týždňa kultúry 7. 11. 2016 – 11. 11. 2016 plánujeme usporiadať 2 tvorivé dielne, jeden deň venujeme fotografovaniu, jeden deň výtvarníctvu. Posledný deň bude slávnostným ukončením projektu, počas ktorého, na divadelných doskách Domu Matice slovenskej, uvedú herci (klienti ZPMP) premiéru divadelného predstavenia pod názvom ROZPRÁVKA – NA CESTE S NAMI… Pri tejto príležitosti bude vo foyer Domu Matice slovenskej slávnostne otvorená výstava celého tvorivého týždňa z diel a fotografií účastníkov projektu.

Naším zámerom a cieľom je odbúranie bariér v dostupnosti kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, bariér pri tvorbe ich vlastnej kultúry, odstránenie predsudkov voči znevýhodneným skupinám, ochrana kultúrnych práv skupín ohrozených sociálnym vylúčením. Každý človek s mentálnym postihnutím je jedinečný s charakteristickými osobnými črtami. Sú to výnimočné bytosti plné potenciálu, emócií a citov. Nikto nie je dokonalý a preto cieľom projektu je pomocou umeleckých tvorivých dielní s prvkami arteterapie a dramatoterapie spojiť verejnosť s obyvateľmi Zariadenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ponúknuť im umožnenie sebarealizácie. Súčasne chceme podporiť myšlienku inklúzie mentálne postihnutých ľudí medzi verejnosť formou spoločných aktivít a výmeny poznatkov a skúseností, zvýšiť podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením s ich aktívnym zapojením.

Miesto konania: Dom Matice slovenskej, Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno

« späť na titulku