Religiozita v Komárne (Dejiny cirkví na území Komárna a v susedných regiónoch) / Religiozitás Komáromban (Az egyházak történelme Komáromban és környező régiókban)

od 25.09.2013,09:00 do 14:40

PROGRAM 

Otvorenie
9.10 – 9.30
Súbor pozlátených medených plakiet z Bojnej – vzácny artefakt počiatku kresťanstva na Slovensku Ing. Jozef Csütörtöky, CSc.
(Podunajské múzeum v Komárne)
9.30 – 9.50
Desiatkové príjmy Ostrihomského arcibiskupstva Mgr. Branislav Geschwandtner
(MVSR Štátny archív v Nitre, pobočka Bojnice)
9.50 – 10.10
500 rokov Pravoslávnej cirkevnej obce v Komárne Mgr. Miroslav Krutský
(Pravoslávna cirkevná obec v Komárne)
10.10 – 10.30
450 rokov komárňanskej Reformovanej cirkvi Oláh Ilona
(Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Reformovaný cirkevný zbor Komárno)
10.30 – 10.50
PRESTÁVKA
10.50 – 11.10
Z dejín pôsobenia františkánov v Komárne v 17. a 18. storočí
Mgr. Marián Babirát
(MVSR Štátny archív v Bratislave)
11.10 – 11.30
w$ ^
Niekoľko aspektov počiatku a zrušenia trinitárskeho kláštora v Komárne Mgr. Lukáš Paluga
(MVSR Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno)
11.30 – 11.50
Mozaiky z histórie komárňanského židovstva Paszternák Tamás
(Židovská náboženská obec v Komárne)
12.10 – 12.30
mm : II
Ekonomické zabezpečenie farností na Slovensku a v Československu v rokoch 1918- 1949 na príklade Nitrianskej diecézy PhDr. Františka Cechová, PhD.
12.30 – 13.00
PRESTÁVKA
13.00 – 13.20
Význam Komárna vo výchove katolíckeho kňazského dorastu v r. 1922-1948 Dr. Sztyahula László, PhD.
(dekan, Rímskokatolícka farnosť v Kameníne)
13.40 – 14.00
Kapitoly z dejín výchovy mládeže komárňanského reformovaného cirkevného zboru pred rokom 1945
Mgr. Tömösközi Ferenc
(Univerzita J.Selyeho, Fakulta reformovanej teológie)
14.00 – 14.20
V skratke o komárňanskom chlapčenskom katolíckom spolku Horváth Attila, vedúci pobočky archívu
(Maďarský národný archív,Archív Komárňansko – Ostrihomskej župy, pobočka Komárom)
14.20 – 14.40
Náboženský a kultúrny život komárňanskej, šalianskej a novozámockej židovskej náboženskej obce v rokoch 1918-1938
Mgr.Fritz Beke Éva, PhD.

PROGRAM

Megnyitó
9.10 – 9.30
Aranyozott réz plakett gyűjtemény Bojnáról – értékés műalkotás a kereszténység kezdeteiről Szlovákiában
Ing. Jozef Csütörtöky, CSc.
(Duna Menti Múzeum Komárom)
9.30 – 9.50
Az Esztergomi érsekség egyházi tizedből származó bevételei Mgr. Branislav Geschwandtner
(SzKBM Nyitrai állami Levéltár, Bajmóczi Fióklevéltára)
9.50 – 10.10
A Komáromi ortodox egyház 500 éve Mgr. Miroslav Krutský
(Ortodox egyházi közösség Komáromban)
10.10 – 10.30
A 450 éves Komáromi Gyülekezet
Oláh Ilona
(Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Komáromi Egyházközség)
10.30 – 10.50
SZÜNET
10.50 – 11.10
A komáromi ferencesek tevékenységének történelméből, a 17. és a 18. században Mgr. Marián Babirát
(SzKBM Pozsonyi Állami Levéltár)
11.10 – 11.30
M:
Néhány aszpektus a Komáromi trinitárius kolostor kezdetéről és megszüntetéséről Mgr. Lukáš Paluga
(SzKBM Nyitrai állami Levéltár, Komáromi Fióklevéltára)
11.30 – 11.50
Mozaikok a komáromi zsidóság történetéből
Paszternák Tamás
(Komáromi Zsidó Hitközség)
12.10 – 12.30
A plébániák gazdasági bebiztosítása Szlovákiában és Csehszlovákiában 1918 és 1949 között a Nyitrai egyházmegye példáján
PhDr. Františka Cechová, PhD.
12.30 – 13.00
SZÜNET
Jl., M
13.00 – 13.20
Komárom jelentősége a katolikus papi utánpótlás terén 1922-1948
Dr. Sztyahula László, PhD.
(esperesplebános, Római katolikus plébánia Kéménd) r_<-3 [kW,
13.40 – 14.00
Fejezetek az 1945 előtti ifjúságnevelés történetéből a Komáromi Református Egyházközségben
Mgr. Tömösközi Ferenc
(Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar)
14.00 – 14.20
Komáromi Katolikus Legényegyletről dióhejban Horváth Attila, f őlevéltáros
(MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Komárom Városi Fióklevéltár)
14.20 – 14.40
A komáromi, a vágsellyei és az érsekújvári zsidó hitközségek vallási és kulturális élete 1918 és 1938 között
Mgr. Fritz Beke Éva, PhD.

 

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová 13 , Komárno / Duna Menti Múzeum, Nándor út. 13, Komárom
Kontakt: Štátny archív v Nitre pobočka Komárno Hradná 2 Komárno

« späť na titulku