Quo vadis Komárno? – zmena!

od 10.03.2015,17:00 do 23:59

Quo vadis Komárno? – zmena!

Pod záštitou László Stubendeka, primátora mesta Komárno sa 10. marca v

utorok od 17:00 hodiny uskutoční odborné fórum s názvom Quo Vadis Komárno. Stretnutie sa bude konať v priestoroch klubu podnikateľov v Dôstojníckom pavilóne na Námestí generála Klapku v Komárne a bude sa hovoriť o výzvach a možnostiach, pred ktorými stojí naše mesto a týkajú sa zachovania historických a pamiatkových budov.

Prednášajúci:
Olivér Csémy, prejektant Komárno
József Siklósi, hlavný architekt mesta Komárom
Imrich Tóth, vedúci kancelárie Nitrianskeho pamiatkového úradu v Komárne

Po prednáškach a diskusii sa prítomní pod vedením viceprimátora Imrich Knirsa, usporiadateľa tohto stretnutia, presunú k vodárenskej veži a potom ku kostolu Svätého Ondreja, kde si pozrú predvedenie možností ich osvetlenia, ktoré zabezpečí Lajos Sólya, predstaviteľ medzinárodne uznávanej firmy zaoberajúcej sa osvetlením. Prednáška je verejná a bezplatná, môžu sa na nej zúčastniť všetci, odborníci aj verejnosť, ktorí sa zaujímajú o stavebnú a urbanistickú budúcnosť mesta.

Quo vadis, Komárom? – változás!

Stubendek László polgármester fővédnöksége alatt 2015. március 10-én, kedden, 17 órai kezdettel szakmai fórumra kerül sor a komáromi Klapka téren található Tiszti pavilon vállalkozói klubjában Quo Vadis Komárom címmel, mely kapcsán a Komárom előtt álló kihívások és lehetőségek kerülnek bemutatásra és megvitatásra építészeti és műemlékvédelmi szempontból.

Előadók:
Csémy Olivér, észak-komáromi építészmérnök
Siklósi József, Dél-Komárom főépítésze
Tóth Imre, a Nyitrai Műemlékvédelmi Hivatal komáromi részlegének vezetője

Az előadásokat és vitát követően az esemény főszervezője, Knirs Imre alpolgármester vezetésével a jelenlévők átvonulnak a víztorony épületéhez, majd a Szent András plébániatemplomhoz, ahol fénytechnikai bemutatóra kerül sor Sólya Lajos, az egyik nemzetközileg is jegyzett világítástechnikai cég helyi képviseletének vezetője jóvoltából. A rendezvény nyilvános, így minden, a város építészeti és urbanisztikai jövőképe iránt érdeklődő szakembert és laikust szeretettel várnak a rendezvény szervezői. A belépés díjtalan.

Miesto konania: Dôstojnícky pavilón , Nám. gen. Klapku, Komárno / Tiszti pavilon, Komárom

« späť na titulku