23. Komárňaské Dni / 23. Komáromi Napok

od 04.05.2014,08:00 do 22:00

24.04. – 04.05.2014

Program / Műsor

www.komarnanskedni.sk

www.komarominapok.sk

 Aktuálny program a miesto podujatia sa môžu zmeniť .

Zmeny sú uverejňované  na www.komarnanskedni.sk.

 

24. apríla 2014, štvrtok   2014. április 24, csütörtök
9.00 9.00
Súťaž mladých záchranárov CO Ifjúsági katasztrófavédelmi vetélkedő
Medzinárodná súťaž mladých záchranárov pod záštitou Ministerstva vnútra SR Nemzetközi ifjúsági katasztrófavédelmi vetélkedő a szlovák belügyminisztérium védnöksége alatt
Mŕtve rameno Váhu Holt-Vág
17.00 17.00
Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov Základnej umeleckej školy v Komárne A Komáromi Művészeti Alapiskola képzőművész szakos diákjainak tárlatnyitója
Galéria Foyer, Základná umelecká škola Foyer Galéria, Művészeti Alapiskola
17.00 17.00
Maďarská kalvária, maďarská veľká noc Magyar kálvária, magyar húsvét
Spomienky na Fatimu – prednáška fotografa László Tám A portugáliai Fatima magyar emlékei – Tám László fotóművész előadása
Veľká sála rímsko-katolíckej fary Katolikus plébánia nagyterme
25. apríla 2014, piatok   2014. április 25, péntek
9.00 9.00
Nec arte, nec marte Nec arte, nec marte
historická súťaž pre žiakov základných škôl alapiskolás tanulók történelmi vetélkedője
Podunajské múzeum Duna Menti Múzeum
9.00 9.00
Obrazy o zániku Képek az elmúlásról
Éva Végh – maľby, Gyula Németh – fotografie Végh Éva – festmények, Németh Gyula – fényképek
Galéria CSEMADOK CSEMADOK Galéria
10.00 10.00
“Olympijský” beh škôlkarov Óvodások „olimpiai” futóversenye
Historické centrum Tötrénelmi belváros
10.00 10.00
Komárňanský beh detí a mládeže Komáromi ifjúsági futóverseny
Cyklistická trasa: Vážsky most – Stredisko rýchlostnej kanoistiky Kerékpárút: Vág-híd – kajak-kenu központ
11.00 11.00
Súťaž v stavaní mosta Hídépítő verseny
Stredná priemyselná škola Ipari Szakközépiskola
16.00 16.00
Prekrásne Komárno Csodás Komárom
vernisáž výstavy fotografií (otvorenej do 4. mája) Fotókiállítás tárlatnyitása (nyitva május 4-ig)
Shopping Centrum Shopping Centrum
17.00 17.00
Výstava medzinárodného fotoklubu EPHAP Az EPHAP nemzetközi fotóklub kiállítása
výstava členov European Photogroup of Art and Performance az European Photogroup of Art and Performance tagjai kiállítása
Zichyho palác Zichy palota
17.00 17.00
Konfrontácie Konfrontációk
Vernisáž výstavy Juraja Gráfela z Komárna (sochy) a Dušana Mravca z Prahy (maľby) A komáromi Juraj Gráfel (szobrok) és a prágai Dušan Mravec (festmények) tárlatnyitója
Galéria LIMES LIMES Galéria
26. apríla 2014, sobota   2014. április 26, szombat
7.00 – 18.00 7.00 – 18.00
XIX. ročník Medzinárodnej streleckej súťaže o Pohár generála Klapku v streľbe z historických zbraní XIX. Klapka Kupa – történelmi fegyverek nemzetközi lövészversenye
Strelnica ŠSK Royal Az ŠSK Royal lövöldéje
7.30 7.30
XIII. Čarda túra XIII. Csárda túra
medzinárodná vytrvalostná cyklotúra (Prilba je povinná! – Info: www.csardatura.sk) Trasy: Classic 40, MTB 55, Road 60 a Extrem 90 km nemzetközi kerékpáros teljesítménytúra (Sisak kötelező! – Info: www.csardatura.sk) Távok: Classic 40, MTB 55, Road 60 és Extrem 90 km.
Štart a cieľ: Lodná 2, Komárno Start és cél: Hajós utca 2
10.30 10.30
Komárno Open – otvorené majstrovstvá vo foosballe Komárno Open – nyílt csocsóbajnokság
Foosballový turnaj v rámci Majstrovstiev miest 2013/14 organizovaný v odbornej garancii Foosballovej Únie Slovenska v troch kategóriach. A Községek Bajnoksága 2013/14 keretén belül a Szlovák Foosball Únió felügyelete alatt megrendezett torna három kategóriában.
Volejbalová hala Röplabdacsarnok
10.00 10.00
Hravo – zdravo (Cesty ku zdraviu) Egészségesen – játszva (Az egészséghez vezető utak)
Prednášky o dietetike, liečení zvukom, ľudoví remeselníci, programy pre rodiny, cvičenie taiji (tajchi) a mnoho zaujímavostí … Előadások a diétáról, gyógyításról a hangok erejével, népművészek, családi programok, Tai Chi torna és sok más érdekesség …
Vystupuje tanečná skupina Junior, detský folklórny súbor Dunajíček a študentský divadelný súbor GIMISZ. az European Photogroup of Art and Performance tagjai kiállítása
Park Anglia Anglia park
10.00 10.00
Slávnostné spoločné zasadnutie mestských zastupiteľstiev Komárna a Komáromu Észak- és Dél-Komárom városi képviselő-testületeinek közös ünnepi ülése
Komárom Dél-Komárom
15.00 15.00
Vernisáž výstavy akvarelov Edit Csukásné Varga Csukásné Varga Edit akvarell kiállításának tárlatnyitója
Galéria LIMES LIMES Galéria
27. apríla 2014, nedeľa   2014. április 27, vasárnap
14.00 14.00
Jarné ťaženie vojsk Tavaszi hadjárat
17. Jarné spomienkové ťaženie vojsk Prvého jazdeckého a tradíciu zachovávajúceho spolku v Iži (kultúrny program a kladenie vencov k soche generála Klapku) Az Első Izsai Lovas és Hagyományőrző Egyesület 17. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárata (kultúrműsor és koszorúzás Klapka György tábornok szobránál)
Námestie generála Klapku Klapka tér
17.00 17.00
Svetový deň tanca A tánc világnapja
Baletné vystúpenie absolventov Strednej tanečno-umeleckej školy v Győri A Győri Tánc- és Képzőművészeti Középiskola végzős növendékeinek balett előadása
Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu Tiszti Pavilon amfiteátruma
19.00 19.00
“Feketeszárú cseresznye” Feketeszárú cseresznye
Hosťujúce predstavenie divadla József Attila Színház, Budapest a budapesti József Attila Színház vendégjátéka
Jókaiho divadlo Jókai Színház
Vstupné: 15 eur, študenti a držitelia ŤZP preukazov : 7,50 eur Belépő: 15 eur, diákok és egészségileg károsultak : 7,50 eur
28. apríla 2014, pondelok   2014. április 28, hétfő
16.00 16.00
Záhrada umelcov Művészek kertje
spoločné kreslenie všetkých detí mesta a város gyermekei közösen rajzolnak
Nádvorie Dôstojníckeho pavilónu Tiszti pavilon udvara
17.00 17.00
Stretnutia Találkozások
Vernisáž výstavy z diel Tímey Golasz Válogatás Golasz Tímea műveiből – a kiállítás tárlatnyitója
Galéria Gymnázia Selyeho A Selye Gimnázium galériája
18.00 18.00
Klasici trochu inak Klasszikusok kicsit másképpen
Diela Haydna, Mozarta, Rossiniho, Brahmsa, Dvoráka, Saint-Saens v podaní Komárňanského komorného orchestra Haydn, Mozart, Rossini, Brahms, Dvorák, Saint-Saens művei a Komáromi Kamarazenekar előadásában
Spoločenská sála Dôstojníckeho pavilónu Tiszti Pavilon díszterme
29. apríla 2014, utorok   2014. április 29, kedd
9.00 9.00
Dobré slovo Jó szó
18. ročník Medzinárodnej súťaže v prednese poézie a prózy v slovenskom jazyku pod patronátom Pavla Pašku, predsedu NR SR. A nemzetközi vers- és prózamondó verseny 18. évfolyma Pavol Paška, a szlovák parlament elnöke védnöksége alatt.
29. apríla: krajská a celoštátna časť súťaže, 30. apríla so začiatkom od 9.00 hod: medzinárodná časť súťaže Április 29., kedd: kerületi és országos verseny, április 30., 9.00 órai  kezdettel nemzetközi verseny
Gymnázium Hansa Selyeho Selye János Gimnázium
9.00 9.00
Harmónia krásy A szépség harmóniája
súťaž študentov stredných škôl v odbore kozmetiky a kaderníctva középiskolás diákok kozmetikai és fodrászati versenye
Centrum voľného času Szabadidőközpont
17.00 17.00
Členská výstava fotoklubu Cegléd A Ceglédi Fotoklub kiállítása
Zichyho palác Zichy palota
17.00 17.00
Muzikálový večer Musical  est
Predstavujú sa poslucháči triedy Ruženy Baloghovej a Tanečného odboru ZUŠ Komárno Balogh Rózsa ostályának növendékei és a komáromi MAI táncszaka mutatkoznak be
Spoločenská sála Dôstojníckeho pavilónu Tiszti Pavilon díszterme
30. apríla 2014, streda   2014. április 30, szerda
8.30 8.30
Victoria Cup Victoria Cup
turnaj študentiek stredných škôl vo futbale (do 13.30 hod.) középiskolás diákok nőifoci tornája (13.30 óráig)
Gymnázium Ľ. J. Šuleka Šulek Gimnázium
9.00 9.00
Scrabble trunaj pre študentov stredných škôl Középiskolás diákok scrabble (szókirakó társasjáték) tornája
registrácia najneskôr do 25.4.2014, info: zssoskn@centrum.sk regisztráció 2014.IV.25-ig, info: zssoskn@centrum.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
10.00 10.00
Spomienka na Ferenca Móru Emlékezés Móra Ferencre
somienkový program spojený s vedomostným kvízom vetélkedővel egybekötött emlék-délelőtt
Knižnica Józsefa Szinnyeiho Szinnyei József Könyvtár
10.00 10.00
Prechádzka mestom Komárno Komáromi séta
Literárno-výtvarná súťaž pre žiakov a študentov mesta zameraná na stvárnenie každodenného života v meste Irodalmi és képzőművészeti verseny komáromi diákok számára a mindennapi élet ábrázolásáról
Centrum voľného času Szabadidőközpont
16.00 16.00
Dr. András Zima: Medzi novými hranicami Dr. Zima András: Uj határok között
Modernizujúce budapeštianske židovské skupinové stratégie v medzivojnovom období v dôsledku nových hraníc v Karpatskej kotline (prednáška so slovenským synchronizovaným prekladom) A két világháború közötti budapesti modernizáló zsidó csoportstratégiák a megváltozott Kárpát-medencei határok függvényében (előadás szinkrontolmácsolással)
Židovské kultúrne a spoločenské centrum Menház a malá synagóga Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központ és kis zsinagóga
17.00 17.00
Slávnostné otvorenie Komárňanských dní A Komáromi Napok ünnepélyes megnyitója
Slávnostné vyhodnotenie súťaže „Logo 23. Komárňanských dní“ A „23. Komáromi Napok logója“ pályázat ünnepélyes kiértékelése
Námestie generála Klapku Klapka tér
17.30 17.30
Lehárovo Komárno Lehár Napok
promenádny koncert, účinkuje dychovka Veselá Kapela a dychový orchester Béni Egressyho z Komáromu térzenei koncert, fellép a Veselá Kapela együttes és a dél-komáromi Egressy Béni Fúvószenekar
Námestie generála Klapku Klapka tér
18.00 18.00
Koncert sláčikového kvarteta Komárňanského komorného orchestra A Komáromi Kamarazenekar vonósnégyesének koncertje
Podunajské múzeum Duna Menti Múzeum
18.00 18.00
FOREST BASS III. FOREST BASS III.
festival underground elektronickej hudby Underground elektronikus zenei est
Mŕtve rameno Váhu Holt-Vág
18.30 18.30
Kladenie vencov k soche Franza Lehára Lehár Ferenc szobrának koszorúzása
recituje: Imre Boráros közreműködik: Boráros Imre
Park Franza Lehára Lehár park
19.00 19.00
Petra Börnerová duo & Big Fat Chubby Petra Börnerová duo & Big Fat Chubby
Námestie generála Klapku Klapka tér
20.30 20.30
Koncert skupiny Deák Bill Blues Band A Deák Bill Blues Band koncertje
Námestie generála Klapku Klapka tér
22.00 22.00
Koncert skupiny História História koncert
Námestie generála Klapku Klapka tér
1. mája 2014, štvrtok   2014. május 1, csütörtök
6.00 6.00
Rybárska súťaž: 4. ročník Ceny primátora mesta Komárna Horgászverseny: Komárom polgármesterének díjáért, 4. évfolyam
Prihlášky telefonicky na č. tel.: 7701943 Telefonos jelentkezés a 7701943-as tel.számon
Od 9.00 hod.: Súťaž vo varení halászlé (organizátor zabezpečí len drevo a miesto varenia). 9.00 órától: Halászléfőző verseny (a szervezők csak a fát és a főzőhelyet biztosítják)
Mŕtve rameno Váhu Holt-Vág
9.30 / 10.00 10.00
XVI. ročník Majstrovstiev Slovenska silákov Erős emberek XVI. szlovákiai bajnoksága
Námestie generála Klapku Klapka tér
11.00 11.00
Návšteva Komárňanskej pevnosti so sprievodcom Ingyenes csoportos idegenvezetés a Várban
11.00 a 13.00 – vstup voľný csoportok indulása:  11.00 a 13.00
Nová pevnosť, Leopoldova brána Lipót kapu, Újvár
11.30 11.30
Súťaž v preťahovaní ľanom Kötélhúzó verseny
Alžbetin most Erzsébet-híd
12.00 12.00
XL. ročník Medzinárodného pouličného behu Komárno – Komárom XL. Komárno – Komárom Nemzetközi Szabadidős Utcai Futóverseny
Štart: Športová hala, Komárom Rajt: Dél-komáromi Sportcsarnok
Cieľ: Športová hala, Komárno Cél: Észak-komáromi Sportcsarnok
14.00 14.00
Verejná degustácia súťažných vín Danube Wine A Danube Wine borainak nyilvános kóstolója
Verejná ochutnávka vín 2. ročníka medzinárodnej degustačnej súťaže. A nezetközi degusztációs verseny 2. évfolyama mintáinak nyilvános kóstolója
Námestie generála Klapku Klapka tér
14.00 14.00
Sviatok folklóru A népművészet ünnepe
Program: Műsor:
14.00 – Program poslucháčov Ördöngős Népzenetanoda 14.00 – az Ördöngős Népzenetanoda diákjainak műsora
15.30 – koncert skupiny Szeret 15.30 – a Szeret zenekar koncertje
17.00 – „Hazatérvén“ – program mládežníckej skupiny súboru Mladé Srdcia: Pozsony Táncegyüttes 17.00 – „Hazatérvén” – a Pozsony Táncegyüttes (az Ifjú Szívek ifjúsági csoportja) műsora
Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu Tiszti Pavilon amfiteátruma
14.30 14.30
Žrebovanie cien veľkej jarnej hry obchodov Pepita tours, Šeko shop a Nábytok Sitno A Pepita tours Nagy Tavaszi Nyereményjátékának sorsolása
Účinkujú: Evelin Varga a Tamás Mészáros Közreműködnek: Varga Evelin és Mészáros Tamás
Námestie generála Klapku Klapka tér
15.00 15.00
III. Retro Tech Expo III. Retro Technikai Expo
vernisáž výstavy starých počítačov, mobilných telefónov a fotoaparátov (otvorenej do 4. mája); účinkujú: SlamPoetry – Róbert Laboda a Tamás Lencsés számítógépek, flipperek, mobiltelefonok és fényképezőgépek kiállításának tárlatnyitása (nyitva május 4-ig); közreműködik: SlamPoetry Laboda Róberttel és Lencsés Tamással
Zichyho palác, Retro Expo Zichy palota, Retro Expo
16.00 16.00
Promócia knihy: Dr. András Paszternák: Modro-biele všedné dni Könyvbemutató: Dr. Paszternák András: Kék-fehér hétköznapok
Dóra Miklós sa zhovára s autorom Miklós Dóra beszélget a szerzővel
Židovské kultúrne a spoločenské centrum Menház a malá synagóga Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központ és kis zsinagóga
16.00 16.00
Aj my sme tu! Mi is itt vagyunk!
deň otvorených dverí v Židovskom kultúrno-spoločenskom centre Menház nyílt nap a Menházban
Židovské kultúrne a spoločenské centrum Menház a malá synagóga Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központ és kis zsinagóga
16.00 16.00
Koncert skupiny Komárňanský dixieland band A Komáromi Dixieland Band koncertje
Námestie generála Klapku Klapka tér
17.00 17.00
Program tanečnej skupiny Junior A Junior táncegyüttes műsora
Ulica vín Borok utcája
17.05 17.05
Snehulienka a zopár trpaslíkov Hófehérke és néhány törpe
Študentský muzikál dramatického krúžku pri MO MS a Gymnázia L.J Šuleka v Komárne A helyi Matica slovenská és a Šulek Gimnázium mellett működő színjátszócsoport diák musicalje
Dom Matice slovenskej Matica slovenská székháza
17.30 17.30
Koncert skupiny Seredský dixieland band A Szeredi Dixieland Band koncertje
Námestie generála Klapku Klapka tér
18.30 18.30
Koncert mládežníckej cigánskej hudby Priateľstvo A Barátság ifjúsági cigányzenekar játszik
Ulica vín Borok utcája
19.00 19.00
Čertica a víla Ördögfióka és a tündér
Rodinný koncert – Éva Korpás a Andrea Malek Korpás Éva és Malek Andrea családi koncertje
Námestie generála Klapku Klapka tér
20.00 20.00
Sviatok folklóru A Népművészet Ünnepe
Tanečný dom: hrá Ritka Magyar Folkband Táncház, közreműködik a Ritka Magyar Folkband
Nádvorie Európy, vináreň Európa Udvar, borozó
20.30 20.30
Koncert Józsefa Kovácsa a jeho skupiny Kovács József és zenekara játszik
Ulica vín Borok utcája
20.30 20.30
Obrazy z minulosti – Program umeleckého súboru Lúčnica Képek a múltból – a Lúčnica egyűttes müsora
Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu Tiszti Pavilon amfiteátruma
2. mája 2014, piatok   2014. május 2, péntek
9.00 9.00
Scrabble trunaj pre občanov mesta A város polgárai scrabble (szókirakó társasjáték) tornája
registrácia najneskôr do 25.4.2014, info: zssoskn@centrum.sk regisztráció 2014.IV.25-ig, info: zssoskn@centrum.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
9.00 9.00
Retro počítačové hry Retro számítógépes játékok
Zichyho palác, Retro Expo Zichy palota, Retro Expo
9.00 9.00
Malá športová olympiáda Oviolimpia
14. ročník športového zápolenia komárňanských škôlkarov Komáromi ovisok sport-vetélkedőjének 14. évfolyma
Športová hala Sportcsarnok
9.00 9.00
Z odpadu robot Hulladékból robot
Študenti zo strednej odbornej školy Gáspára Alapyho z Komáromu uvádzajú výrobu robotov na diaľkové ovládanie z recyklovaneho odpadu A komáromi Alapy Gáspár Szakközépiskola diákjai bemutatják a távvezérelt robotok építését újrahasznált hulladékból
Zichyho palác, Retro Expo Zichy palota, Retro Expo
14.00 14.00
Rovesníci rovesníkom Kortárs a kortársnak
Prezentácia kozmetičiek – vizážistiek a kaderníčok Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne A Komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola kozmetikusainak és fodrászainak bemutatója
Námestie generála Klapku Klapka tér
16.00 16.00
Medzinárodný vodnopólový turnaj žiakov Diákok nemzetközi vizilabdaversenye
Zápasy sa hrajú do 3. mája od 17.00, od 18.00 hod nasleduje vyhodnotenie Az utolsó mérkőzés május 3.-án 17.00 órakor kezdődik, utána 18.00 óarok az eredményhirdetésre kerül sor
Krytá plaváreň Fedett uszoda
17.00 17.00
Program detského folkového súboru Dunajíček A Dunajíček ifjúsági folklóregyüttes műsora
Ulica vín Borok utcája
17.00 17.00
Koncert skupiny Liberate A Liberate együttes koncertje
Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu Tiszti Pavilon amfiteátruma
18.00 18.00
Unplugged koncert skupiny MadDogX A MadDox együttes unplugged koncertje
Námestie generála Klapku Klapka tér
19.00 19.00
Moderné a scénické tance Moderné s színpadi táncok
Program tanečného odboru Základnej umeleckej školy A Művészeti Alapiskola táncszakos növendékei műsora
Ulica vín Borok utcája
19.00 19.00
Koncert skupiny Memory Team A Memória Társulat koncertje
Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu Tiszti Pavilon amfiteátruma
19.30 19.30
Koncert skupiny Depeche Mode Revival Band A  Depeche Mode Revival Band koncertje
Námestie generála Klapku Klapka tér
20.30 20.30
Program folklórneho súboru Slovenskí rebeli A Slovenskí rebeli folklóregyüttes műsora
Ulica vín Borok utcája
21.00 21.00
Koncert skupiny HEX A HEX együttes koncertje
Námestie generála Klapku Klapka tér
22.30 22.30
Koncert skupiny Aylen´s Fall Az Aylen´s Fall együttes koncertje
Námestie generála Klapku Klapka tér
3. mája 2014, sobota   2014. május 3, szombat
9.00 9.00
Medzinárodný volejbalový turnaj junioriek Junior lányok nemzetközi röplabdaversenye
Zápasy v skupinách; finále turnaja bude 4.mája od 11.00, vyhodnotenie od 13.00 hod. Csoportokon belüli mérkőzések; a döntőre május 4.-én 11.00 órakor, az eredményhirdetésre 13.00 órakor kerül sor
Základná škola na Pohraničnej ulici Határőr Utcai Alapiskola
10.00 10.00
Súťaže PONG a Flipper PONG és Flipper verseny
Zichyho palác, Retro Expo Zichy palota, Retro Expo
12.00 12.00
Hladanie komárňanského pokladu Komáromi kincskeresés
ukážka a súťaž v potápaní búvárverseny és bemutató
Mŕtve rameno Váhu Holt-Vág
16.00 16.00
Medzinárodný turnaj olympijských nádejí – juniorov v boxe Olimpiai reménységek nemzetközi junior boxversenye
vylučovacie boje; dňa 4.5. od 9,30 hod. finálové boje selejtezők; V.4-én 9,30- tól döntők
Boxerská hala Boxcsarnok
16.00 16.00
Koncert skupiny Klinika A Klinika együttes koncertje
Námestie generála Klapku Klapka tér
17.00 17.00
Koncert skupiny Borostyán A Borostyán együttes koncertje
Ulica vín Borok utcája
17.00 17.00
Koncert skupiny SER ON STONE A SER ON STONE együttes koncertje
Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu Tiszti Pavilon amfiteátruma
18.00 18.00
Koncert skupiny EWELIN Az EWELIN együttes koncertje
Námestie generála Klapku Klapka tér
19.00 19.00
Program folklórneho súboru Dunaj A Dunaj folklóregyüttes műsora
Ulica vín Borok utcája
19.00 19.00
Partička Partička
Lukáš Latinák, Petra Polnišová, Juraj Kemka a Róbert Jakab v obľúbenej relácii pod moderátorským dozorom Daniela Dangla a s hudobným doprovodom Juraja Čurka Lukáš Latinák, Petra Polnišová, Juraj Kemka és Róbert Jakab a közkedvelt műsorban Daniel Dangl felügyelete alatt és Juraj Čurko zenei kíséretében
Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu Tiszti Pavilon amfiteátruma
20.30 20.30
Koncert skupiny Török Ádám és a Mini Török Ádám és a Mini együttes koncertje
Námestie generála Klapku Klapka tér
21.00 21.00
Koncert skupiny DDT A DDT zenekar koncertje
Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu Tiszti Pavilon amfiteátruma
22.00 22.00
Koncert skupiny LGT Revival Band Az LGT Revival Band koncertje
Námestie generála Klapku Klapka tér
4. mája 2014, nedeľa   2014. május 4, vasárnap
12.00 12.00
Ukážky potápania Búvárbemutató
Ukážky techník potápania v podaní ŠKP Poseidon Az ŠKP Poseidon klub bemutatója
Termálne kúpalisko Termálfürdő
13.00 13.00
V. medzinárodná súťaž v break-dance o Pohár mesta Komárno V. Nemzetközi break-táncverseny Komárom Város díjáért
Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu Tiszti Pavilon amfiteátruma
15.00 15.00
Koncert Tamása Mészárosa Mészáros Tamás lemezbemutató koncertje
Námestie generála Klapku Klapka tér
16.00 16.00
Ukážka bojových umení Harcművészeti bemutató
Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu Tiszti Pavilon amfiteátruma
16.30 16.30
Zabavme sa spoločne! Szórakozzunk együtt!
Program Klubu dôchodcov v Komárne A Komáromi Nyugdíjas Klub Műsora
Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu Tiszti Pavilon amfiteátruma
17.00 17.00
Koncert skupiny GREXABAT A GREXABAT együttes koncertje
Námestie generála Klapku Klapka tér
17.00
IV. Dom hrôzy
„strašidelná“ prechádzka v bývalom kine; vstupné 2 €
Bývalé kino Tatra
18.30 18.30
Koncert skupiny Metalinda A Metalinda együttes koncertje
Námestie generála Klapku Klapka tér
19.00 19.00
Nóta est Nóta est
Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu Tiszti Pavilon amfiteátruma
20.00 20.00
Koncert skupiny Ismerős Arcok, hosť: Imre Vadkerti Az Ismerős Arcok együttes koncertje, vendég: Vadkerti Imre
Námestie generála Klapku Klapka tér
21.30 21.30
Ohňostroj Tűzijáték
Námestie generála Klapku Klapka tér
XXV. Jazdecký deň v Iži   XXV. Izsai Lovasnap
30. apríla 2014, streda   2014. április 30, streda
18.00 18.00
Stavanie mája Májusfa állítás
Pri javisku
18.30 18.30
Kultúrny program Kultúrprogram
Javisko
18.30 – Mladí nádejní umelci (účinkujú: Kornélia K. Dudás, Bratia Szabóovci, Nikoletta Vidovencová, Ildikó Skopp 18.30 – Fiatal tehetségek – közreműködnek: Dudás K. Kornélia, Szabó ikrek, Vidovenec Nikoletta, Skopp Ildikó
20.00 – Koncert skupiny Brokkoli 20.00 – A Brokkoli zenekar koncertje
21.30 – Diskotéka: DJ Beneš, DJ Kovács – rezidens DJ Robi 21.30 – Diszkó: DJ Beneš, DJ Kováč – rezidens DJ Robi
Opekanie slaniny pri táboráku Szalonnasütés a tábortűznél
00.00 00.00
Ohňostroj Tűzijáték
1. mája 2014, štvrtok   2014. május 1, csütötrök
10.00 10.00
Slávnostný pochod od katolíckeho kostola Díszmenet a katolikus templom elől
10.30 10.30
Zahájenie Megnyitó
Domin István, Karánsebesy Lukács Pál, Anton Marek, Vajda János Domin István, Karánsebesy Lukács Pál, Anton Marek, Vajda János
Program Program
10.30 – Ukážka mažoretiek z Pribety 10.30 – A perbetei mazsorettek bemutatója
Program súboru Dunaj,ľudového súboru MsKS v bemutatója A komáromi VMK Dunaj néptánccsoportjának bemutatója
11.30 – Jazdecké programy (trávnaté ihrisko) 11.30 – Lovas programok (füves pálya)
Díjugratás, Kitartásos magasugrás verseny, Lovas íjászat, Lovas gimnasztika, Díjlovas bemutató, Kassai Lovaszíjás Iskola – Sereghy Törzs – szablyás szám Díjugratás, Kitartásos magasugrás verseny, Lovas íjászat, Lovas gimnasztika, Díjlovas bemutató, Kassai Lovaszíjás Iskola – Sereghy Törzs – szablyás szám
11.30 – Rodeo Show (pieskové ihrisko) 11.30 – Rodeo Show (homokpálya)
Barrel Racing, Pole Bending, Down Dale, Extreme Cowboy Barrel Racing, Pole Bending, Down Dale, Extreme Cowboy
12.00 – 1. Kultúrna vložka (javisko) 12.00 – 1. Kultúrbetét (színpad)
Citarová skupina Napraforgó Napraforgó citerazenekar
Vystúpenie tenečného súboru Dunaj A Dunaj tánccsoport fellépése
Spevácky súbor MO Matice slovenskej A Matica slovenská helyi énekkara
Spevácky súbor Gyöngyös bokréta A Gyöngyös bokréta éneklőcsoport
Spevácky súbor Búzavirág A Búzavirág éneklőcsoport
13.30 – 2. Kultúrna vložka (javisko) 13.30 – 2. Kultúrbetét (színpad)
Vadvirág z Moče: Dunai Mosás (ľudová hra) A dunamocsi Vadvirág: Dunai Mosás (népi játék)
Spevácky súbor Piros Tulipán z Patiniec A pathi Piros Tulipán éneklőcsoport
14.30 – Ukážka požiarneho zásahu 14.30 – Tűzoltóbemutató
Jazdecké programy sú plánované do 17.00 hodiny A lovasbemutatók 17.00 óráig tartanak

« späť na titulku