Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2013 (Kultúra a záujmová umelecká činnosť)

Výzva  na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2013  z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť

1. O finančnú dotáciu VZN Mesta Komárno číslo 6/2006 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť v znení neskorších zmien môže žiadať:
a. právnická osoba, ktorej zakladateľom je mesto,
b. iná právnická osoba, fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt, alebo pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta.
2. Finančnú dotáciu je možné použiť na:
a. podporu záujmovo-umeleckej skupiny alebo jednotlivca,
b. čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na významných kultúrnych podujatiach,
c. organizáciu podujatí na území mesta, kde je spoluorganizátorom mesto,
d. podporu kultúrnych podujatí mesta.
3. Žiadosti o finančnú dotáciu podávajú žiadatelia písomne a elektronicky prostredníctvom webovej stránky mesta. Aby sa žiadosť považovala za predloženú, musí byť predložená oboma spôsobmi.
Spolu s písomnou formou žiadosti musí žiadateľ odovzdať aj vytlačenú správu o úspešnosti zaslania elektronickej verzie žiadosti spolu s prideleným číslom žiadosti na serveri.
4. Elektronický formulár žiadosti je zverejnený na webovej stránke mesta: www.komarno.sk – Mestský úrad – Odbor školstva a kultúry – Tlačivá – Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť (v časti E-formuláre). Formulár bude aktívny v období do 31. januára
2013.
5. Elektronickú verziu žiadosti žiadateľ zasiela priamo z webovej stránky mesta Komárno najneskôr 31.
januára 2013, písomnú verziu spolu s povinnými prílohami podáva na Mestský úrad preukázateľným spôsobom najneskôr do 5. februára 2013 (podateľňa: Pevnostný rad č. 3, poštová adresa: Mestský úrad Komárno, Odbor školstva a kultúry, Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno).
6. Povinné prílohy k písomnej verzii žiadosti:
Právnická osoba: Výpis z obchodného registra (kópia), alebo
Fyzická osoba – podnikateľ: Výpis zo živnostenského registra (kópia), alebo
Združenie: Výpis z registra Ministerstva vnútra SR a Stanovy organizácie (kópia).
7. O poskytnutí dotácie na základe návrhu komisie rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie sa neprihliada na žiadosti odovzdané po termíne, neúplne a od žiadateľov, ktorí nepredložili zúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2012.
8. Podrobnosti o vyplnení a zaslaní žiadosti sú uvedené v „Príručke pre žiadateľov o dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť “, ktorú zverejnil mestský úrad na webovej stránke mesta.
9. Dotáciu môže žiadateľ použiť do 31. decembra 2013.

Príručka pre žiadateľov o dotáciu  z účelového fondu z rozpočtu Mesta  Komárno na kultúru a  záujmovú umeleckú činnosť

Na základe VZN č. 6/2006 žiadatelia podávajú svoje žiadosti o finančnú dotáciu z účelového  fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na Odbor školstva  a kultúry Mestského úradu v Komárne písomne a elektronicky. Aby sa žiadosť považovala za  predloženú, musí byť predložená oboma spôsobmi.
K úspešnému podaniu žiadosti musíte absolvovať nasledovné kroky:
1. Stiahnite na svoj počítač program 602XML Filler (ak ho ešte na svojom počítači  nemáte)
2. Otvorte elektronický formulár z webovej stránky mesta Komárno (otvorí sa Vám prostredníctvom programu 602XML Filler).
3. Vyplňte elektronický formulár.
4. Elektronický formulár odošlite na server, vytlačte a spolu s potrebnými
prílohami odovzdajte na mestský úrad.

Ďalšie informácie:

http://www.komarno.sk/vyzvy_4269.html