Výzva Centra voľného času v Komárne

Ponuka činnosti CVČ v Komárne na školský rok 2012/2013

Vážení rodičia !

V  školskom roku 2012/2013 prevezmú žiaci základných škôl a stredných škôl od riaditeľa školy vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny príspevok na ich záujmové vzdelávanie na školský rok. Každý žiak môže vzdelávací poukaz do stanoveného termínu odovzdať aj Centru voľného času v Komárne, ktoré mu bude v tomto školskom roku záujmové vzdelávanie poskytovať. Navyše získaný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu sa využije na podporu aktivít, ktoré deťom a mládeži poskytneme.
Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách , poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu. 
Veríme, že vaše deti a mládež budú aj v školskom roku 2012/2013 tráviť voľný čas aktívnou záujmovou činnosťou v krúžkoch, kluboch a športovou činnosťou v strediskách kajak – kanoe, basketbal, ktoré pracujú pri CVČ v Komárne.

Bližšie informácie o vzdelávacích poukazoch a ich použití môžete získať v Centre voľného času Rozmarínová ul. č. 2 Komárno , tel. 7730 396 alebo na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky www.education.gov.sk

PONUKA ČINNOSTI CVČ V KOMÁRNE NA ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

Práca s talentovanými deťmi a mládežou – kajak kanoe, basketbal

Krúžok plávania MŠ, ZŠ Bábkarský krúžok

SOS rozhovory a poradenstvo pre deti a mládež Klub tvorivej mládeže

Klub stolného tenisu OM – Moderné alternatívne divadielko mladých

Škola tanca pre deti MŠ, ZŠ Tvorivý svet pre deti ZŠ

Krúžok HIP-HOP Konverzácie v slov. jaz. pre žiakov 5.-9. roč. ZŠ

Krúžok maď. ľud. piesni Slovenčina hrou pre žiakov1.-4. roč. ZŠ

Konverzácia v maď. jazyku pre deti a rod. Slovenčina hrou pre žiakov ŠZŠ s vjm

Break pre deti a mládež Krúžok KUNG- FU ZŠ, SŠ

Výtvarný krúžok Picasso dielňa

Výtvarný krúžok pre deti ŠZŠ Kuchárčenie s Katkou – gastronómia pre deti

Krúžok jogy a brušného tanca Kurz šitia a strihov pre rodičov a verejnosť

Krúžok matematiky a log. myslenia Modelársky krúžok

Pohybové hry pre deti s rodičmi Klub modelárov

Tvoriváčik- klub tvorivosti pre deti a rod. Krúžok KEMPO

Klub moderných spoločenských hier ART keramia- práca s hlinou

Kurz patchworkupre rodičov a verejnosť EURO – mediálne centrum mládeže

Šikovné ruky pre deti ZŠ (pachwork, ručné práce ,šitie…)

Otvorený klub pre deti a mládež – biliard, stolný tenis, tvorivé dielne, zábavné hry… denne od 13,00 – 16,00 hod.

Klub pre matky s deťmi (predškolská výchova)- ZLATÁ BRÁNA

Prihlásiť sa môžete v CVČ Komárno Rozmarínová ul. č. 2 Komárno osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle 7730 396 denne od 7,00 – 16,00 hod.
E-mail: cvckomarnokomarno@gmail.com