V očarení fotografie / A fotográfia buvoletében / / NAGY TIVADAR

Meghivo_net

Miesto konania:
Výstavná sála, Podunajské múzeum v Zichyho paláci, Nám. gen. Klapku č. 9, Komárno / Duna Menti Múzeum, Zichy-palotabeli kiállítóterem, Klapka Gy.tér 9