Nový kruhový objazd

V posledných dňoch sa najdiskutovanejšou témou stal novobudovaný kruhový objazd v križovatke ulíc Františkánov – Zámoryho. Na základe ohlasov obyvateľov mesta mestský úrad oslovil osoby zodpovedné za odbornú časť objazdu. Jednania boli dobre pripravené a môžeme očakávať pozitívne zmeny.

Projekt kruhového objazdu bol vytvorený v roku 2013, následne bol schválený odborom dopravnej polície a po poslaneckom návrhu a schválení investičného zámeru bola v tomto roku zahájená výstavba. Všetky príslušné úrady sa vyjadrili tak, že stavba je vykonávaná v súlade so zákonom a príslušnými predpismi.

Vedenie mesta po viacnásobných kontrolách na mieste výstavby vyvolalo stretnutie s projektantom a realizačnou firmou. „Dodržanie prísnych pravidiel a predpisov je jedna vec, druhá je ale použiteľnosť v praxi a na danom mieste. Všetky detaily kruhového objazdu sme podrobne preskúmali a projektant nám predložil všetky normy, ktoré musel aplikovať, my sme však trvali na vykonaní určitých zmien, aby sa vybudovaním kruhového objazdu jednoznačne zvýšila bezpečnosť v danej križovatke“ – povedal László Stubendek, primátor mesta Komárno.

Projektant aj realizačná firma zastávajú ten názor, že kruhový objazd spĺňa všetky bezpečnostné predpisy a mali by sme sa vyhnúť predčasným záverom. Po umiestnení zvislého a vodorovného dopravného značenia bude jednoznačne viditeľné, ako je organizovaná doprava v kruhovom objazde. No a následné používanie vodičmi ukáže skutočný stav situácie – myslia si odborníci.

Vedenie mesta nemá v úmysle viesť obyvateľov do neistoty, ctí si dodržiavanie zákonov a tieto sa snaží aplikovať aj pri presadzovaní zmien. Riešenie jedného dopravného uzla na stole projektanta a samotná realita však občas môže byť rozdielna.

Po dlhších jednaniach sa vedenie mesta a realizačná firma dohodli na niekoľkých okamžitých a niekoľkých vzdialenejších zmenách. Jedná sa napríklad o skrátenie ostrova pre chodcov na Zámoryho ulici. Zmena šírky si vyžaduje súhlasné stanovisko príslušného ministerstva, nakoľko tá by klesla na hodnotu nižšiu, ako to predpisuje norma. Príslušný odbor mestského úradu už vykonáva potrebné korky, nezabúdajme však, že tento proces bude trvať nejaký čas. Jednalo sa tiež o zmene časti chodníka na Zámoryho ulici tak, aby sa premávka stala plynulejšou.

Čaká nás ešte označenie stĺpa elektrického vedenia žlto-čiernymi pruhmi, a vymaľovanie optických spomaľovačov (nie retardérov) na vozovku na Zámoryho ulici. Náklady na zmenu tvaru ostrovčeka pre chodcov a vymaľovanie objazdu prevzala realizačná firma na seba.

„Je poľutovania hodné, že takýto významný krok smerujúci k rozvoju mesta vyvoláva v obyvateľoch tak rôzne názory. Naša práca bude smerovať k tomu, aby sme skĺbili názory odborníkov s postrehmi obyvateľov mesta. Snažíme sa dosiahnuť také konečné riešenie, ktoré prispeje k zvýšeniu bezpečnosti ako pre vozidlá, tak aj pre chodcov a samozrejme prispeje k estetickejšiemu vzhľadu nášho mesta“ – dodal na záver primátor László Stubendek.

www.komarno.sk