Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Komárno / Informácie o štúdiu

Informácie o 8-ročnom štúdiu

Študijné odbory:

osemročné štúdium:

V školskom roku 2012/2013 otvárame jednu triedu s počtom žiakov 28.

Novinkou v našej ponuke osemročného štúdia je okrem posilneného vyučovania cudzích jazykov v rámci školského vzdelávacieho programu aj vyučovanie spoločenskej výchovy. Cieľom tohto predmetu je lepšie zvládnutie hovoreného slova v dnes už pretechnizovanej dobe, naučenie sa kultivovaného prejavu a zvládnutia prejavu na verejnosti.

Formou diferenciácie vyučovania v rámci tohto predmetu pre deti s umeleckými ambíciami sa bude venovať pozornosť aj dramatickej výchove. To znamená, že tie deti, ktoré budú mať záujem, sa na týchto hodinách hravou formou oboznámia so základnými technikami javiskového pohybu a javiskovej reči. Budú mať možnosť vyskúšať si improvizačné umenie. Všetko sa to bude diať pod dohľadom odborníkov, ktorí stáli pri zrode muzikálov Rómeo a Júlia a Sen noci svätojánskej. Boli to práve oni, zásluhou ktorých naši študenti zožali veľký úspech a absolvovali mnoho predstavení aj za hranicami nášho mesta a Nitrianskeho kraja. Každoročným výsledkom tejto práce detí a ich učiteľov bude aj prezentácia na verejnosti.

Žiaci, ktorí sú naopak orientovaní na prírodné vedy, budú mať možnosť venovať sa svojmu zameraniu a záľubám formou voliteľných predmetov vo vyšších ročníkoch.

Ak máte dieťa v tomto veku – to znamená piataka a chce počas 8 rokov v škole zažiť, skúsiť a naučiť sa aj trochu viac, neváhajte a prihláste ho na našu školu. Tlačivo prihlášky si môžete stiahnuť na našej stránke, v ponukePrijímacie konanie.

Čo chce škola povedať verejnosti:

Trendom dnešnej doby je vysokoškolské vzdelanie. Gymnázium ako jediná stredná škola ponúka univerzálnu prípravu na štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole. Vysokých škôl je síce veľa a dnes  nie je až taký veľký problém sa na ne dostať, ale treba si  uvedomiť skutočnosť, že náročnejšie je na vysokej škole zotrvať a úspešne ju ukončiť. Vzdelanie v gymnáziu je všeobecné, a tým sa oddiali obdobie voľby špecializácie. Nie každý 15-ročný študent sa dokáže rozhodnúť, či v budúcnosti chce byť lekárom alebo ekonómom. Gymnázium ako jediná stredná škola ho vie pripraviť na štúdium akejkoľvek profesie.

Aké je súčasné gymnaziálne štúdium?

Častým argumentom mnohých rodičov a ich detí, prečo nechcú študovať na gymnáziu, je preťaženosť, vyplývajúca z učenia sa všetkých predmetov. V súčasnosti to už nie je tak. Podľa nového školského zákona má škola vlastný školský vzdelávací program, ktorý ponúka študentom viac hodín voliteľných predmetov, ktoré si volia podľa vlastného záujmu a svojej budúcej špecializácie. Osem rokov štúdia je ideálna doba na prípravu študentov na akúkoľvek vysokú školu. Tí najtalentovanejší môžu po ukončení 4.ročníka 8-roč. štúdia pokračovať v prípade záujmu na niektorom z bilingválnych gymnázií.

Vybavenosť našej školy

Naša škola sídli v historickej budove, od ktorej sa odvíja jej špecifická atmosféra a je vo všetkých oblastiach veľmi dobre vybavená. Máme klasické učebne, odborné učebne, telocvičňu a posilňovňu. Z odborných učební sú to moderné a na vysokej úrovni zariadené: jazykové učebne, učebňa chémie, chemické laboratórium, učebňa biológie a učebne informatiky. Od septembra tohto školského roka je daná do užívania plne vybavená multimediálna učebňa, ktorá je využívaná na výuku všetkých predmetov. Súčasťou školy je aj park a športový areál. Prevádzkujeme  školskú jedáleň, v ktorej ponúkame chutné obedy. Obedovú prestávku máme po štvrtej vyučovacej hodine a trvá 35 minút.

Ďalšie ponuky a aktivity

Okrem už spomínaného všeobecného vzdelávania poskytuje naša škola žiakom možnosť ďalších aktivít a ďalšieho vzdelávania formou krúžkovej činnosti v popoludňajších hodinách. Mimoriadne atraktívnym je napr. dramatický krúžok, v ktorom žiaci našej školy pod vedením pána Černeka realizujú zaujímavé kultúrne projekty. Sú to divadelné predstavenia a muzikály, ktorými sa prezentujú aj širokej verejnosti. Podobne je to aj tanečný krúžok zameraný na slovenský folklór – súbor Dunaj. V súčasnosti pracuje v škole 19 záujmových krúžkov v rôznych oblastiach. Aj formou krúžkovej činnosti sa venujeme talentovaným žiakom, ktorí dosahujú pekné výsledky častokrát aj na celoslovenskej úrovni.

Mimoriadne obľúbený je turistický kurz vo Vysokých Tatrách, ktorý každoročne organizujeme pre študentov kvinty a lyžiarsky kurz pre študentov tercie a sexty.

Zárukou  kvality našej školy je nielen 65-ročná tradícia, ale aj dobrí pedagógovia a odborníci a vynikajúce podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne otvorilo bránu do sveta vzdelania takým osobnostiam, ako sú majster sveta, Európy a olympijský medailista Juraj Bača, speváci Hana Hegerová, Igor Šebo, Jozef Ciller – člen skupiny Lojzo, herci Viktor Horján, Gabriela Ševčíková-Dolná a mnohým ďalším velikánom kultúrneho či športového diania.

Informácie o 4-ročnom štúdiu