AMFO 2013

AMFO 2013

Amfo je celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografie. Je vrcholným podujatím tejto oblasti umeleckej tvorby na Slovensku. Tiež je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je prezentovať výsledky tvorby fotoamatérov a fotoklubov v príslušnom roku a upriamiť pozornosť na ich hodnoty a vysokú umeleckú a technickú úroveň. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie i technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie, ale aj umelecké stvárnenie skutočnosti, priestor na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov.

Pre rok 2013 vyhlasuje Národné osvetové centrum dve tematické kategórie:
1. v rámci Európskeho roka občanov (rok 2013 bol vyhlásený za Európsky rok občanov s cieľom zvyšovať informovanosť o právach, ktoré z občianstva EÚ vyplývajú) vyhlasuje NOC pre rok 2013 samostatnú súťažnú kategóriu pre fotografie zobrazujúce túto problematiku.

2. pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy vyhlasuje NOC pre rok 2013 samostatnú súťažnú kategóriu pre fotografie zobrazujúce túto problematiku.
Pre obidve tematické kategórie platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa ich môžu autori všetkých vekových skupín. Hodnotené budú bez rozlíšenia veku.

Podrobnosti o súťaži nájdete v   Amfo 2013 – organizačný poriadok ROS Komárno
Všetkým amatérskym fotografom prajem dobré svetlo a teším sa na Vaše fotografie.

Info.: Jana Mačicová, tel. 035/760 3786, 0911 204 031, 0907 218 172, osveta.vff@gmail.com

Viac tu: TU