Upozornenie/Figyelmeztetés

Upozornenie mesta Komárno / Komáromi városi figyelmeztetés

Upozornenie na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisoch (ďalej len „zákon“). V zmysle § 3 ods. 1 zákonaje usporiadateľ povinný písomne oznámiť zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať. Organizátor podujatia v zmysle § 3 ods. 1 zákonav oznámení uvedie označenie a adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameraniepodujatia, miesto a čas jeho konania. V jednom oznámení možno uviesť aj viac podujatí. Tlačivo na písomné oznámenie mestu o zámere usporiadať kultúrne podujatie sa nachádza na webovej stránke Mesta Komárno www.komarno.sk , Mestský úrad →Odbor školstva a kultúry → Tlačivá → Oznámenie o zámere usporiadať kultúrne podujatie.