Samospráva mesta Komárno

 

  • Primátor mesta
  • Mestské zastupiteľstvo

Poslanci

  • Orgány volené MZ

Hlavný kontrolór

Mestská rada

Komisie

Zákon o obecnom zriadení – Zákon č. 369/1990 Zb. – úplné znenie

http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-obecnom-zriadeni/

Zákon o majetku obcí – Zákon č. 138/1991 Zb. – úplné znenie

http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-majetku-obci/

Štatút mesta Komárno
Rokovací poriadok MZ
Rokovací poriadok komisií mesta
Organizačný poriadok a štruktúra 

 

 

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Zákon č. 523/2004 Z. z. – úplné znenie

http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-rozpoctovych-pravidlach-verejnej-spravy/

Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-513

…………………………………………………………………………………………………….
  • Primátor mesta

Práva a povinnosti primátora

Primátor

  • Mestské zastupiteľstvo

Poslanci

Práva a povinnosti MZ

Činnosť

Program a uznesenia MZ

  • Orgány volené MZ

Hlavný kontrolór

Mestská rada

Komisie

Finančná komisia

Komisia pre rozvoj mesta

Komisia školstva, kultúry, športu a mládaže

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch

Komisia pre prešetrenie sťažností

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Uznesenia odkaz na stránku

 


Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_hmd02ui32j54oet4n4alsnmhm1, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0