Prosba Občianského združenia Franza Lehára

V Komárne vzniklo Občianske združenie Franza Lehára

Cieľom združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, knižničnú, informačnú a čitateľskú gramotnosť občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno- vzdelávacích aktivít. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno- spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov mesta Komárno a okolitého regiónu. Osobitným cieľom združenia je pestovať Lehárovskú tradíciu v jeho rodnom meste, predstavovať ďalšiemu pokoleniu jeho svetoznámu operetnú tvorbu, príbehy z jeho života a práce prostredníctvom klubovej činnosti. Rozvíjať kultúrnu činnosť prostredníctvom cezhraničných projektov, zahrňujúcich región Slovenska, Maďarska, Čiech a Rakúska.

Prosím Vás, aby ste sa zoznámili, obľúbili si a pomáhali vedeniu komárňanského občianskeho združenia Franza Lehára, ktoré tvoria:

Mgr. Terézia Klemen – predseda, Ing. Ľubica Jobbágyová PhD. – podpreseda, PaedDr. Attila Bartanusz, Anna Boráros, Ing.Erika Pisoňová, Ing. Sándor Beke – členovia vedenia, ktorí v prvom rade chcú pracovať pre Vás.

www-stránka