ODOVZDANIE CIEN PEDAGÓG ROKA

DSC00130

V Komárne sa už stalo tradíciou, že pri príležitosti Dňa pedagógov primátor mesta pohostí na slávnostnom prijatí primátorom najlepších komárňanských pedagógov (na základe odporučenia vedenia a školskej rady danej ustanivizne) za predchádzajúci rok – v tomto prípade za rok 2013 – v honosných priestoroch veľkej sály Dôstojníckeho pavilóna. Oceným zablahoželali okrem pána primátora Antona Mareka aj viceprimátori mesta Vojtech Novák a Béla Szabó, a taktiež predsedkyňa príslušnej odbornej komisie, Ágnes Héder. K blahoželaniam sa pripájame aj my a oceneným prajeme pevné zdravie a veľa ďalších úspechov v ich náročnej práci!

Pedagógovia roka 2013 mesta Komárno

A 2013-AS ÉV KOMÁROMI PEDAGÓGUSAI 

Kubica lívia, Základná škola s vjm, Eötvösova ul.39, KN

vARGA RÓZSA, Základná škola s vjm, Eötvösova ul.39, KN

sZAKÁLL kRISZTINA, Základná škola s vjm, Ul. práce 24, Komárno

bEKE ÁGNES, Základná škola s vjm, Ul. práce 24, Komárno

GÁSPÁR ESZTER, Základná škola s vjm MÓRA Jókaiho, Ul. mieru 2, KN

SÜTTI ESZTER, Základná škola s vjm MÓRA Jókaiho, Ul. mieru 2, KN

MGR. BEÁTA CAISOVÁ, Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno

MGR. ANETA KAMOCSAIOVÁ , Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno

MGR. VIERA HARMATOVÁ , Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno

Mgr. zUZANA iVANCOVÁ, Základná škola, Rozmarínová ul.1, Komárno

ING. RANÁTA KUBALOVÁ, Základná škola, Rozmarínová ul.1, Komárno 

VÁGÓ GYöNGYI, Základná umelecká škola, Letná ul.12, Komárno 

zLATICA LIBAIOVÁ, Materská škola, Kapitánova ul. 29, Komárno

ALŽBETA GőRIOVÁ, Materská škola, Lodná ul. 1, Komárno

Mgr. beáta riszdorferová, Materská škola, Mederčská ul. , Komárno

Pivoda katalin, Materská škola, Vodná ul. , Komárno 

1. KUBICA LÍVIA, Základná škola s vjm, Ul. Eötvösa 39, Komárno

Je učiteľkou biológie a telesnej výchovy na  Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským na Eötvösovej ulici.  Za katedrou stojí  už 27 rokov a na ZŠ Eötvösa pôsobí od roku 2007. Svoju prácu vykonáva s veľkým zanietením. Tvrdí, že telesná výchova je základom vytvorenia  zdravej životosprávy a  životného štýlu. V  tomto duchu vychováva a pripravuje svojich žiakov na rôzne súťaže. Jej zverenci dosahujú pekné športové výsledky tak vo volejbale, ako aj na atletických súťažiach na okresnej aj krajskej úrovni. Úlohu triednej učiteľky vykonáva svedomito a zodpovedne. Jej pedagogický prístup k dozrievajúcim žiakom je vynikajúci, vychováva ich v kolektívnom duchu a spolupratričnosti. Jej  srdcovou záležitosťou je zdravotnícka osveta, ktorej cieľom je ochrana zdravia a prvá pomoc pri záchrane života, dôkazom čoho je viacnásobné prvenstvo ňou pripravených žiakov na okresných súťažiach. Jej svedomitá práca, ktorou pripravuje deti na súťaž civilnej obrany sa odzrkadľuje v dosiahnutých výsledkoch. Od roku 2010 získali každoročne prvenstvo a na krajskom kole sa umiestňovali na medailových pozíciách. V roku 2013 získali zlatú medailu na celoštátnej súťaži vo Zvolene. Svojim ľudským a priateľským  prístupom si získala úctu a lásku medzi žiakmi, rodičmi a kolegami.

1. KUBICA LÍVIA, Eötvös Utcai MTNY Alapiskola Komárom

Kubica Lívia a komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola testnevelés – biológia szakos tanára. Immár 27 éve áll a katedrán, 2007-től az Eötvös Utcai Alapiskolán. Vallja, hogy a testnevelés az egészséges és kulturált életmód megteremtésének alapja, s ennek érdekében számos sportrendezvényre készíti fel diákjait. Tanítványai szép eredményeket érnek el a járási, illetve a kerületi fordulókban úgy a röplabdai, mint az atlétikai versenyeken is. Osztályfőnöki munkáját a lelkiismeretesség és odaadás jellemzi. Jó pedagógiai érzékkel kezeli a serdülőkorra jellemző megnyilvánulásokat, amelyeket céltudatosan az osztályközösség formálására és építésére fordít. Szívügyének tekinti az egészségügyi nevelést, melynek célja az egészség megóvása, az életmentés. A járási egészségügyi versenyre általa felkészített diákok a szerzett tudást szükség esetén minden bizonnyal sikeresen alkalmazzá majd. Tehetséggondozó és sokrétű felkészítő munkája megmutatkozik a katasztrófavédelmi versenyek eredményeiben is, hiszen diákjai évek óta kiváló eredményekkel teljesítenek. 2010 óta minden évben a járási forduló 1. helyezettjei, a kerületi fordulóban évekig a dobogós helyen álltak, de 2013-ban végül Zólyomban megszerezték az országos 1. helyezést is. Kubica Lívia emberséges, barátságos hozzáállásával vívta ki a tanulók, szülők és kollégai tiszteletét és szeretetét.

2. VARGA RÓZSA, Základná škola s vjm, Ul. Eötvösa 39, Komárno

Právom si zaslúži uznanie ten, kto sa takým veľkým nasadením oddáva učiteľskej práci ako Varga Rózsa, učiteľka I. stupňa na  Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským na Eötvösovej ulici. Svoje pedagogické povolanie vykonáva s najväčšou svedomitosťou, vyrovnanosťou a odbornou spôsobilosťou. Vo svojej práci sa snaží uplatňovať moderné pedagogické postupy. Svoje bohaté odborné skúsenosti odovzdáva aj poslucháčom univerzity Jána Selyeho, ktorí sa každoročne zúčastňujú absolventskej praxe na škole. Jej hlavným cieľom je, aby si jej žiaci správne osvojili svoj materinský jazyk, starali sa a zachovávali si tradície. Za viac ako 30 rokov pedagogickej praxe sa jej hlavným krédom stalo vyhľadávanie a podpora talentovaných žiakov. Svoj voľný čas veľakrát obetovala na prípravu žiakov na recitačné súťaže. Dôkazom toho sú početné finálové umiestnenia jej žiakov na celoštátnej úrovni. Počas 23 rokov sa ešte nestalo, aby jej žiaci nepostúpili do celoštátneho kola  recitačnej súťaže. Je aktívnou členkou  Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku.

2. VARGA RÓZSA, Eötvös Utcai MTNY Alapiskola Komárom

Méltán érdemli meg az elismerés szavait az, aki olyan fáradhatatlan lendülettel és hittel tevékenykedett és tevékenykedik, mint Varga Rózsa, a komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola alsó tagozatos tanára. Pedagógusi hivatását lelkiismeretesen végzi, oktatói tevékenységét kiegyensúlyozottság, szakmai elhivatottság jellemzi. Oktató-nevelő munkájában a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazására törekszik. Gazdag szakmai tapasztalatait továbbadja a Selye János Egyetem hallgatóinak is, akik iskolánkon évente gyakorlati képzésen vannak. Legfőbb célja, hogy tanulói helyesen sajátítsák el anyanyelvüket, ápolják és őrizzék meg hagyományaikat, ismerjék, szeressék és továbbadják a magyar irodalom legszebb alkotásait. A pedagógusi pályájáján eltöltött több mint harminc év alatt mindig is a tehetségek fölkarolása játszotta a főszerepet. A tehetséggondozásra sosem sajnálta az időt, ha kellett, akár szabadidejében, otthon is vállalta a költészetet tolmácsoló diákok felkészítését. Bizonyítja mindezt a rengeteg elért kiváló eredmény. 23 év alatt még nem volt év, hogy tanítványai ne jutottak volna el az országos döntőbe. Aktívan bekapcsolódik a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének munkájába is.

3. SzakálL Krisztina, Základná škola s vjm, Ul. práce, Komárno

Je učiteľkou matematiky a fyziky na Základnej škole  s vyučovacím jazykom maďarským na ulici Práce.  Je zodpovedná, trpezlivá a všestranná. Výsledky žiakov na okresných a krajských kolách fyzikálnej a technickej olympiády vypovedajú o jej odbornosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese používa najnovšie metódy. Pri výučbe fyziky kladie veľký doraz na praktickú časť, veľakrát robí odborné pokusy na hodinách, čim približuje  a zatraktívňuje deťom daný predmet. Momentálne je triednou učiteľkou triedy ôsmeho ročníka. Vychováva ich s láskou, navádza ich na dobro a ľudskosť. Jej vzťah s rodičmi je pozitívny.

3. SzakálL krisztina, Munka Utcai MTNY Alapiskola Komárom

A Munka Utcai Alapiskola matematika-fizika szakos tanára. Felelősségteljes, türelmes és sokoldalú. Szakami hozzáértését bizonyítja az is, hogy az általa felkészített diákok kiváló eredményeket értek el a járási és kerületi fizika és technika versenyeken. Oktató – nevelő munkájában a legújabb oktatási módszereket alkalmazza. Fizika órákon arra törekszik, hogy a dikákokkal a fizika gyakorlati részét ismertesse meg, éppen ezért nagyon sok kísérletet végeztet velük az órákon, ezzel is közelebb hozva számukra ezt a tantárgyat. Jelenleg a nyolcadik osztály osztályfőnöke. Szeretettel neveli őket, a jóra és emberségre próbálja megtanítani diákjait.

4. beke ágnes, Základná škola s vjm, Ul. práce, Komárno

Beke Ágnes je učiteľkou I. stupňa a vyučuje nemecký jazyk na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským na ulici Práce. V tomto školskom roku je triednou učiteľkou v druhom ročníku. Vyučuje s láskou a radosťou.  Vo výchovno vzdelávacej činnosti je dôkladná, ale zároveň aj náročná.  Veľký dôraz kladie na vytvorenie pozitívnej a rodinnej atmosféry medzi deťmi ako aj vo vzťahu k ich rodičom. Jej pedagogická nadanosť a vynaliezavosť jej pomáha pri správnom riešení výchovných situácií. Ági je milá, skromná a vyrovnaná osoba, ktorá si vie získať ľudí.  Jej ľudskosť zodpovednosť a morálne vystupovanie môže slúžiť ako vzor pre žiakov a učiteľov. 

4. beke ágnes, Munka Utcai MTNY Alapiskola Komárom

Alsótagozatos német tanár a Munka Utcai Alapiskolában. Ebben az iskolaévben a második osztályosok osztályfőnöke. Szeretettel és örömmel tanít. Oktató – nevelő munkájában alapos, de igényes is egyben. Nagy figyelmet fordít arra, hogy családias hangulatot teremtsen mint a diákokkal szemben, mint a szülőkkel szemben is. Tehetsége és találékonysága nagyon sokat segít a nevelési kérdések megoldásában. Beke Ágnes egy kedves, szerény és kiegyensúlyozott személyiség, aki elnyeri az emberek bizalmát. Emberségessége, felelőségteljessége és erkölcsös felállása példaként szolgál a diákoknak és a szülőknek egyaránt.

5. GÁSPÁR ESZTER, Základná škola s vjm Móra Jókaiho

Gáspár Eszter je učiteľkou Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Jókaiho Móra od roku 1987. Vyučovala už vo všetkých ročníkoch  prvého stupňa. Od prvého až po štvrtý ročník svoje zverené deti vedie, učí a vychováva. Je to ťažká, ale zároveň aj vďačná úloha. Na zabezpečenie kvalitnej práce sa sústavne vzdeláva, zúčastňuje sa rôznych  kurzov. V oblasti umeleckej výchovy je mimoriadne starostlivá, obetavou prácou objavuje talentovaných žiakov, vedie krúžok ľudového tanca. Úspešne pripravuje svojich zverencov na jazykové a literárno-recitačné súťaže. Pozoruhodné úspechy dosahuje na súťažiach rôznych úrovní. Už aj v tomto školskom roku preukázala pozoruhodné výsledky,  so svojou žiačkou bude reprezentovať našu školu na celoštátnej súťaži Pekná maďarská reč v Košiciach. Svoje každodenné úlohy plní svedomite, k jej charakteristike patrí dobrá nálada, pokojné vystupovanie a láska k deťom, nakoľko učiteľskú prácu považuje  za svoje životné povolanie.

5. GÁSPÁR ESZTER, Jókai Mór MTNY Alapiskola Komárom

1987 óta alkalmazottja a Jókai Mór MTNY Alapiskolánk. Az alsó tagozat valamennyi évfolyamában tanított már. A rábízott gyerekeket elsőtől negyedikig irányítja, neveli. Ez nehéz, de egyben hálás feladat is. A minőségi munka érdekében állandóan továbbképezi magát, különféle tanfolyamokon vesz részt. A művészeti nevelés terén rendkívül céltudatosan, odaadó munkával fedezi fel és gondozza a tehetségeket, irányítja a néptánc szakkör munkáját. Figyelemre méltó sikereket értek el tanítványai a különféle szintű vers- és prózamondó versenyeken. Már ebben az évben is bizonyított, tanulójával a Szép Magyar Beszéd országos versenyén képviselheti iskolánkat Kassán. Mindennapi feladatait lelkiismeretesen végzi, jellemző rá a jó kedély, a nyugalom, a gyermekek iránti szeretet, mert a tanítást hivatásának tekinti.

6. SÜTTIOVÁ ROZÁLIA, Základná škola s vjm Móra Jókaiho

Rozália Süttiová je učiteľkou slovenského jazyka, slovenskej literatúry a občianskej náuky. Diplom získala na Pedagogickej fakulte v Nitre v roku 1979. Na našej škole pôsobí od r. 2001. Svojou svedomitou prácou, náročným prístupom k plneniu úloh a hlboko ľudským postojom k žiakom získala úctu a ocenenie v učiteľskom kolektíve. Podieľala sa na  vytvorení  bezprostrednej priateľskej pracovnej atmosféry na škole. Je odborníčkou v oblasti vzdelávania detí zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Pravidelne a úspešne pripravuje svojich žiakov na súťaže zo slovenského jazyka – Dobré slovo, Poznaj slovenskú reč. Pozoruhodné výsledky dosahuje aj na krajských kolách.   Rozália Süttiová sa rozhodla tak, že na konci tohto školského roka vstane spoza katedry a svoje dlhé roky strávené v tejto profesii vymení za zaslúžené roky oddychu na dôchodku.

6. SÜTTI ROZÁLIA, Jókai Mór MTNY Alapiskola Komárom

Szlovák nyelv és irodalom valamint társadalom ismeret tanár. Oklevelét a nyitrai Pedagógiai Fakultáson szerezte 1979-ben. 2001 óta alkalmazottja a Jókai Mór MTNY Alapiskolának. Munkáját lelkiismeretesen végzi, jellemző rá a gyermekek iránti megértés és a szeretetteli igényesség. Odaadásával, empátiájával kivívta tanítókollégái elismerését. Sokat tett azért, hogy munkahelyén, közvetlen környezetében barátságos, nyílt légkört teremtsen. A  szlovák nyelv oktatása terén komoly szaktekintély, rendszeresen és eredményesen készítette fel a tanulókat a „Poznaj slovenskú reč“ és a „Dobré slovo“ nyelvi versenyekre. Kerületi szintű eredményekkel büszkélkedhet. Sütti Rozália úgy döntött, hogy a tanév végén feláll a katedra mellől, s az ezen a pályán eltöltött hoszzú, fáradságos  éveket nyugdíjas pihenésre váltja fel.

7. MGR. BEÁTA CAISOVÁ, Pohračničná , Komárno

Mgr. Beáta Caisová, pedagogička pre primárne vzdelávanie s II. atestáciou,  je odborne profilovaná na alternatívne vzdelávanie žiakov v programe Krok za krokom. Vo vyučovaní uplatňuje princípy hry, vzájomnej komunikácie, individuálneho prístupu k žiakom a vedie žiakov k tímovej práci a kooperatívnemu učeniu.  V roku 2000 získala oprávnenie vykonávať činnosť lektorky programu Krok za krokom a pod jej vedením si prvky humanistickej výchovy osvojili hlavne mladí pedagógovia v komárňanskom okrese. Svoj tvorivý potenciál významne uplatňuje pri príprave žiakov na literárne a výtvarné súťaže a dramatické vystúpenia. Ako certifikovaná lektorka súťažných tímov v rámci medzinárodnej súťaže Odysea Mysle – kreatívne myslenie. Získala niekoľko národných úspechov  a to 1. miesto v roku  2010, 2011, 2013 a 2. miesto v roku 2012.  Vychovala už druhú generáciu „odyseákov“.

7. MGR. BEÁTA CAISOVÁ, Határőr Utcai Alapiskola, Komáro

Mgr. Beáta Caisová a határőr utcai alapiskola alsó tagozatos tanára, aki már a második astesztációját szerezte meg. A Lépésről lépésre oktatási program kiemelkedő tagja. Tanítási órái alatt a játékosságra, kommunikációra,  törekszik, az egyéni hozzáállást részesíti előnyben és a diákokat a csapatmunkára sarkallja.  2000-ben engedélyt kapott, hogy a Lépésről lépésre program oktatója legyen, és vezetése alatt a komáromi járás fiatal pedagógusai elsajátították az emberközpontú oktatás elemeit. Alkotói képességeit teljes mértékben kihasználja az irodalmi, képzőművészeti  versenyekre és drámai előadásokra való felkészítésben. Több nemzetközi versenyen is jeleskedett az Odysea mysle – kreatív gondolkodás program keretén belül. Első helyezést ért el  2010-ben, 2011-ben, 2013-ban és 2. helyezést 2012-ben. Ezen program keretén belül már a második generációt nevelte fel.

8 . MGR. ANETA KAMOCSAIOVÁ, Základná škola, Komenského ul. 3, KN

Aneta Kamocsaiová je učiteľkou na Základnej škole Komenského v Komárne. Deťom sa venuje už 20 rokov, predovšetkým ako učiteľka fyziky. Kolegovia poznajú Anetu ako usmiatu, dobre naladenú, plnú optimizmu, neváhajúcu pomôcť, nadšenú, zanietenú pre nové veci, pevnú a odhodlanú dosiahnuť svoj cieľ. Rovanko ju vnímajú i žiaci,no oni vidia aj prísnosť, náročnosť. Veľmi dobre poznajú kreativitu a novosť na jej hodinách cez vzájomné prepojenie tradičných a moderných metód výučby.  Svoj profilujúci predmet drží pevne a zodpovedne vo svojich rukách. Fyzika je pre žiakov snáď trocha ťažká, no práve vďaka pani učiteľke je tento predmet žiakom prístupný a atraktívny, plný praktických ukážok prepojených so životom. Preto sa žiaci tejto pani učiteľky umiestňujú na popredných miestach v okresných a krajských vedomostných súťažiach. Škole venuje aj svoj voľný čas ďaleko nad rámec povinností a v mimoškolských aktivitách sa na ňu vždy môžeme spoľahnúť.

8. MGR. ANETA KAMOCSAIOVÁ, Komenský Utcai Alapiskola Komárom

A Komensky Utcai Alapiskola tanára. Több mint 20 éve tanít, elsősorban mint fizika tanár. Kollégái szerint Aneta mosolygós, jókedélyű, tele optimizmussal, aki önzetlenül segít ha kell, lelkes az új dolgok iránt és mindig eléri célját. Diákjai is hasonlóan látják, de társítják hozzá a szigort és a igényességet is. Óráira a kreativitás, a régi és új módszerek párosítása jellemző. A fő tantárgyát nagyon komolyan veszi, és kézben tartja. Annak ellenére, hogy a fizika nem egy könnyű tantárgy, hála a tanárnőnek a diákok hamar megszeretik, elérhetővé és érdekessé válik számukra. Ennek köszönhetően tanítványai kitűnő helyezéseket érnek el mint járási mint kerületi versenyeken is. Sokszor a szabadideje nagy részét is az iskolának szenteli, amiért nagyon hálásak neki.

 9. MGR. VIERA HARMATOVÁ, Základná škola, Komenského ul. 3, KN

Pani učiteľka Viera Harmatová pracuje na našej škole už 19 rokov. Na Pedagogickej fakulte v Nitre sa popri učiteľstvu pre 1. stupeň špecializovala na hudobnú výchovu a v tomto umeleckom duchu pokračovala počas svojich ďalších rokov pedagogickej praxe. Ako dirigentka speváckeho zboru Margarétka reprezentuje s deťmi našu školu na mnohých akciách okresného formátu. Pripravuje deti nielen na spevácke súťaže. Tento školský rok sa jej žiačka umiestnila na 1. mieste v obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. S plným nasadením sa zúčastňuje aj  ostaných projektov: ( a to ) Letný tábor, Hráme sa na školu, V škole po škole, Unicef, Čisté dvory či Noc v škole. To, že jej záleží na chode našej školy, dokazuje jej funkcia predsedkyne Rady školy, ktorú vedie už druhé volebné obdobie.

9. MGR. VIERA HARMATOVÁ, Komenský Utcai Alapiskola Komárom

Már 19 éve dolgozik a Komensky Utcai Alapiskolán. Már a főiskola során az alsó tagozatos szak mellett a zene oktatásra is specializálódott, és ebben a szellemben folytatta tovább pályáját. A Margarétka gyerekkórus vezetőjeként sok járási versenyen szerepelteti diákjait. De nem csak az énekléssel foglalkozik, ebben az évben egyik tanítványa első helyezést ért el a kerületi Hviezdoslavov Kubín szavalóversenyen. Teljes erővel vesz részt különböző projektekben is,mint: Nyári Tábor, Iskolásat játszunk, Az iskolában iskola után, Unicef, Tiszta udvarok, Éjszaka az iskolában. Odaadottságát az iskola iránt bizonyítja az is hogy már második ciklusban az Iskola tanács elnöke.  

10. Mgr. ZUZANA IVANCOVÁ, Základná škola, Ul. rozmarínová 1, KN 

Pedagogické schopnosti  pani učiteľky  Zuzany Ivancovej najlepšie vystihujú pojmy ako neutíchajúce nadšenie a bohaté skúsenosti. Vďaka tejto výnimočnej kombinácii je pre svojich žiakov už mnoho rokov veľkou inšpiráciou. Svoje pedagogické majstrovstvo dokáže pretaviť  do výborne vystavaných vyučovacích hodín, do mimoškolských aktivít aj do citlivého individuálneho pôsobenia na žiakov. Je rešpektovaná  žiakmi, učiteľmi aj v rodičovskej verejnosti. Najvýraznejšie úspechy dosiahla skvelou  organizáciou významných školských akcií v oblasti ochrany prírody a zdravého životného štýlu, koordinácií akcíí v rámci spolupráce s organizáciou UNICEF, viedla realizačný tím akcií Noc s Andersenom, projektové dni v škole,  tvorivé dielne pre materské školy a tradičný jesenný deň zdravia, ktorý v  roku 2013 vyvrcholil veľkolepou mestskou akciou s názvom „Rozmarínka Komárnu – Jesenný deň zdravia“. Pre svojich kolegov je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie a neustále usmerňuje ich prácu tvorivými nápadmi. Už niekoľko rokov svoje schopnosti naplno využíva ako zástupkyňa riaditeľky školy.

10. Mgr. ZUZANA IVANCOVÁ, Rozmaring Utcai Alapiskola, Komárom

Ivancová Zuzana tanárnő képességeit leginkább a fáradhatatlan lelkesedés és a gazdag tapasztalat jellemzi a legjobban. Ezen különleges tulajdonságainak köszönhetően már évek óta nagy inspirációt nyújt tanítványainak. Pedagógiai nagyszerűségét bizonyítják a tökéletesen felállított tanítási órái, az iskolán kívüli aktivitásai és az érzéke a sebezhető diák lelkek kezeléséhez. Elismert a diákok, tanárok valamint a szülők körében is. Legjobb eredményeket a környezetvédelem és az egészséges életmód témakörében rendezett versenyeken érte el diákjaival. Szervezőként bekapcsolódott különböző projektekbe, mint: UNICEF által szervezett akciók főkordinátora, Éjszaka Andersennel, projekt napok az iskolában, alkotó műhely az ovodásoknak, már hagyománnyá vált őszi egészség napok, mely  2013-ban teljesült ki egy városi akcióval, mely a Rozmarínka a városért – Őszi egészségnap név alatt került megrendezésre. Kollégái számára fáradhatatlan inspiráció, és építő ötleteivel irányítja munkájukat. Már néhány éve igazgatóhelyettesként is tevékenykedik, ahol lehetősége nyílik teljes mértékben kihasználni képességeit.

11. ING. RENÁTA KUBALOVÁ , Základná škola, Ul. rozmarínová 1, Komárno

Detské prejavy vnímania okolitého sveta zachytáva už 10 rokov pani Renatá Kubalová na Základnej škole Rozmarínová ul. 1 Komárno vo svojom atelieri a rozvíja talent a osobnosť  svojich zverencov zaujímavými výtvarnými technikami a postupmi. Jej zverenci sa pravidelne a veľmi  úspešne  zapájajú do mnohých výtvarných súťaží, v ktorých zbierajú ocenenia a prezentujú seba aj svoju školu. Medzi inými sú to súťaže v spolupráci s televíziou JOJ,  FUN rádiom a diela malých umelcov uverejňujú viaceré periodiká na regionálnej aj celoslovenskej úrovni. Ing. Kubalová okrem činností vo svojom ateliéri aktívne spolupracuje s materskými školami, mestskou knižnicou, múzeom a  svoje metodické postupy pravidelne zverejňuje na  pedagogických portáloch, za čo si už niekoľkokrát vyslúžila titul najlepší učiteľ mesiaca. Prirodzeným vyvrcholením mnohoročnej práce boli úspechy výtvarného krúžku v školskom roku 2012/2013. Výtvarníci z Rozmarínky obhájili 1. miesto na celoštátnej úrovni súťaže „Dunajský majster umenia“ a získali 3. miesto v medzinárodnej súťaži spomedzi 14 krajín povodia Dunaja  „Danube Art Master Internacional 2013“. Týmto  ocenením si zaručili účasť na Water Summit v Budapešti, kde si cenu prevzali z rúk prezidenta maďarskej republiky. V súťaži poisťovne MetLife Amslico, výtvarným stvárnením kamaráta Snoopyho vyhrali hodnotné ceny jednotlivci a zároveň získali pre školu významné finančné ocenenie. Pani Ing. Kubalová je príkladom učiteľa, ktorý vedie žiakov k búraniu akýchkoľvek predsudkov v spolunažívaní národností a k rozvoju multikultúrneho života. Za zapojenie sa do celoštátnej čitateľsko – výtvarnej súťaže,  príkladné vedenie výtvarného krúžku a dlhodobú súčinnosť s organizátormi súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma získala v roku 2013 cenu Paramisa, ktorú jej udelilo Občianske združenie Pro Futoro a Romano kher.

11. ING. RENÁTA KUBALOVÁ, Rozmaring Utcai Alapiskola, Komárom

Renáta Kubalová műtermében már több mint 10 éve tanulmányozza a gyermekek világnézetét és ezáltal fejleszti kis védencei képességeit különböző érdekes képzőművészeti technikákkal és eljárásokkal. Tanítványai rendszeresen és általában nagy sikerrel vesznek részt különböző versenyeken, ahol rendszerint kiváló eredményeket érnek el, mint a JOJ televízió és a FUN RADIO együttműködésével szervezettek. Tanítványai műveit állandó rendszerességgel jelentetik meg a különböző folyóiratok mint járási úgy országos szinten. Kubalová tanárnő aktívan együtt dolgozik az ovodákkal, a városi könyvtárral és a múzeumokkal is, és állandó rendszereséggel jelentet meg cikkeket a pedagógiai portálokon, melynek köszönhetően már többször kiérdemelte a hónap tanára címet. Munkája kiteljesülésének mondhatjuk a képzőművészeti csoport 2012/2013-as tanévben elért sikereit. A Rozmaring Utcai Alapiskola ifjú képzőművészei megvédték első helyüket az országos „Dunajský majster umenia“ nevű versenyen, és harmadikként végeztek 14 ország közül a nemzetközi „Danube Art Master Internacional 2013“ versenyen. Ezekkel az eredményekkel részt vehettek a  Water Summit elnevezésű konferencián Budapesten, ahol kitüntetést vehettek át a magyar köztársasági elnöktől. A MetLife Amslico biztosító által szervezett verseny keretén belül, ahol Snoopyt kellett ábrázolni képzőművész szemmel értékes díjakat szereztek mint egyéni szinten, ugyanúgy az iskola részére is komoly pénzügyi támogatást szereztek. A tanárnő azon személyek közé tartozik, aki arra törekszik, hogy a gyerekek között ne merüljön fel a nemzetiségi kérdés. Az országos olvasó – képzőművész versenybe való bekapcsolódásért, a képzőművész szakkor vezetéséért és a  Farebný svet – Coloriskeri luma program szevezőivel való hosszú ideje tartó együttműködésért  2013-ban megkapta a Paramisa díjat, melyet Pro Futoro a Romano kher polgári társulás adott át neki.

12. VÁGÓ GYöNGYI, Základná umelecká škola, Komárno

Pani Vágó Gyöngyi je absolventkou hudobného odboru Ľudovej školy umenia v Komárne. Konzervatórium v Bratislave, odbor hra na klavíri absolvovala v roku 1983. Po absolvovaní školy nastúpila na Základnú umeleckú školu v Kolárove ako učiteľka v odbore hra na klavíri a hudobná náuka. Okrem vyučovania bola aktívna aj ako korepetítorka speváckeho zboru pri Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským, s ktorým absolvovali vystúpenia doma aj v zahraničí a zúčastnili sa sa viacerých speváckych súťaží. V roku 1988 prestúpila na základnu umelecku školu  v Komárne, ako učiteľka na klavíri, zobcovej flauty a hudobnéj náuky.  Tu sa stala aj členkou speváckeho zboru Concordia, kde zotrvala 6 rokov. Posledných 10 rokov svojho pedagogickího pôsobenia vykonáva aj funkciu zástupkyne riaditeľa pre výtvarný a tanečný odbor. Ako zástupkyňa sa napriek personálnym a priestorovým ťažkostiam usilovala a rozvinutie dotvedy menšieho tanečného odboru, ktorý má dnes 3 pedagógov a 270 žiakov. Svojou pedagogickou činnosťou, podloženou profesionálnou umeleckou činnosťou, vychováva žiakov Základnej umeleckej školy láske k umeniu. Pripravuje talentovaných žiakov na regionálne a celoslovenské súťaže a na ďalšie štúdium na strednú a vysokú školu s hudobným zameraním.

12. VÁGÓ GYöNGYI, Művészeti Alapiskola Komárom

Vágó Gyöngyi a Művészeti Alapiskola egykori abszolvense. A konzervatóriumot Pozsonyban végezte, ahol zongora művészetből diplomázott 1983-ban. Az iskola után a gútai művészeti alapiskolában helyezkedett el mint zongora tanár. Ezen felül mint az énekkar vezetője is tevékenykedett, akikkel rengeteg hazai és külföldi versenyen vett részt. 1988-ban helyezkedett el a komáromi Művészeti Alapiskolában, ahol zongora, fuvola és zenetanárként tevékenykedik. A Concordia énekkar tagja lett, ahol 6 évig szerepelt. Az elmúlt 10 évben igazgatóhelyettes is volt a képzőművészeti és tánc osztályokon. Neki köszönhető, hogy a tánccsoport, mely állandó hely és oktató hiányban szenvedett ma már 270 tagból áll, és 3 tanár foglalkozik velük. A Művészeti Alapiskola diákjait a művészet szeretetére tanítja, felkészíti a diákokat a hazai és nemzetközi versenyekre egyaránt valamint, hogy a diákjai folytatni tudják tanulmányaikat a művészetek területén.

13. ZLATICA LIBAIOVÁ,  Materská škola Kapitánova ul. 29, Komárno

Pedagógovia materskej školy Kapitánova ul. 29 na zasadnutí pedagogickej rady školy navrhli, aby na slávnostné privítanie pedagógov roka primátorom mesta Komárno bola navrhnutá pani riaditeľka Zlatica Libaiová. Pani riaditeľka pracuje ako pedagogická pracovníčka od roku 1977. V materskej škole na Kapitánovej ulici 29 v Komárne zastáva funkciu riaditeľky 25 rokov. Jej pedagogická práca sa vyznačuje flexibilitou, kreativitou a náročnosťou. Uplatňuje najmodernejšie vyučovacie formy práce a aktívne rozvíja projekty a podporné programy školy. Ako absolventka Rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky v oblasti rozvoja detí so špeciálnymi potrebami uplatňuje vlastnú iniciatívu a tvorivosť v modifikovaných edukačných metódách a o jej odbornosti svedčia vynikajúce výsledky detí v rôznych súťažiach a aktivitách. Pod jej vedením boli ocenené výtvarné práce detí na mestských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach. Taktiež každoročne pripravuje s deťmi kultúrne vystúpenia.  Plne rozvíja svoju pedagogickú a riadiacu činnosť v rôznych oblastiach a sleduje vývoj a inovácie v oblasti predškolskej pedagogiky. Zabezpečuje informatické a multimediálne vybavenie školy, estetické a podnetné prostredie.

13. zLATICA LIBAIOVÁ,  Kapitány Utcai Óvoda, Komárom

Zlatica Libaiová a Kapitány Utcai Óvoda igazgatónője immár 25 éve. Munkáját a rugalmasság, kreativitás és igényesség jellemzi. Munkája során a legmodernebb tanítási módszereket alkalmazza, aktívan vesz részt különböző projektekben, melyek az óvoda fejlődését szolgálják. A gyerekek nevelésében, melyek speciális nevelési módszereket igényelnek a saját módszereit és kreativitását alkalmazza, és sikeresen készíti fel a gyermekeket különböző versenyekre is. Az ő vezetése alatt több városi, országos és nemzetközi versenyen voltak díjazva tanítványai képzőművészeti alkotásai. Minden évben szervez kultúrális fellépéseket is. Állandóan fejleszti pedagógiai képességeit, és figyelemmel kíséri az állandó változásokat és újításokat az óvodai pedagógikában. Nagy figyelmet fordít az óvoda felszereltségére, valamint a külalak szépítésére.

14. Alžbeta Győriová, Lodná č. 1, Komárno

Menovaná pani učiteľka odovzdáva svoje pedagogické majstrovstvo deťom predškolského veku už 40 rokov. Vo výchovno-vzdelávacej práci s deťmi uplatňuje prvky súčasnej modernej edukácie. Prácou s projektami, ktoré sa venujú správnym stravovacím návykom detí, telovýchovným a ozdravovacím aktivitám im ukazuje cestu k zdravému životnému štýlu. Svojou prácou napomáha rozvoju detského talentu a so zanietením pripravuje deti na rôzne výtvarné, kultúrne, športové súťaže a podujatia, ktoré organizuje mesto Komárno a inštitúcie zaoberajúce sa edukáciou detí a mládeže. Ochotne  a  aktívne sa zúčastňuje na všetkých aktivitách v materskej škôlke i mimo nej a pripravuje s deťmi kvalitné vystúpenia pre rodičovskú a širokú verejnosť. V oblasti spolupráce s rodinou odvádza profesionálnu poradenskú činnosť, v ktorej aplikuje najnovšie pedagogické a psychologické trendy. Svojim partnerským a empatickým prístupom k deťom si vie ľahko získať ich priazeň, za čo jej bývalí škôlkári, ale aj ich rodičia aj po rokoch radi prejavujú úctu a uznanie za vykonanú prácu. Pani učiteľka Alžbeta Győriová v tomto školskom roku úspešne zavŕši svoje pedagogické pôsobenie v oblasti vzdelávania detí predškolského veku. 

14. Győri Erzsébet, Hajós Utcai Óvoda, Komárno

Már 40 éve tevékenykedik óvopedagógusként. Munkája során a legmodernebb módszereket alkalmazza. Olyan projektekben vesz részt, melyek a gyerekeket az egészséges életmódra és a helyes táplálkozásra tanítják. Munkájával a gyermekek tehetségét fejleszti, és felkészíti őket különböző versenyekre a képzőművészet, sport és a kultúra területén is, melyeket Komárom városa és olyan intézmények szerveznek, melyek a gyerekek nevelésére szakosodnak. Aktívan kiveszi a részét a szülőknek és a nagyközönségnek szervezett előadások előkészítésében. Tanácsadói funkciókat is ellát, a szülők részére. Barátságos és empatikus viselkedésének köszönhetően hamar a gyermekek bizalmába férkőzik, akik még évek elteltével is szívesen emlékeznek a tanító nénire. Győri Erzsébet idén fogja befejezni a fáradhatatlan munkáját a gyermek nevelés területén.

15. MGR. BEÁTA RISZDORFEROVÁ,Materskáškola,Mederčská,Komárno

Rada školy pri materskej škole Mederčská pri príležitosti slávnostného privítania pedagógov roka 2013 primátorom mesta Komárno navrhuje p. riaditeľku Mgr. Beatu Riszdorferovú na ocenenie. Pani riaditeľka sa od začiatku svojho pôsobenia s pozitívnymi výsledkami usiluje o psychický a fyzický vývoj detí v predškolskom veku. Medzi jej zrealizované projekty patria: vybudovanie telocvične a zveľadenie okolia materskej školy. Svoju prácu s deťmi vykonáva svedomite a s láskou. Pre zdokonaľovanie svojej práce využíva inovatívne prvky a metódy. Deti vedie vo výtvarnom krúžku, rozvíja ich talent, prispieva detskými prácami do rôznych výtvarných súťaží, kde získali už mnoho ocenení.

15. MGR. BEÁTA RISZDORFEROVÁ, Materská škola, Mederčská

Az igazgatónő már pályája kezdete óta a gyerekek szellemi és fizikai fejlődésére öszpontosít. Az általa megvalósított projektek közül megemlíthetjük a tornaterem felépítését és az óvoda környékének szépítését. Munkáját mindig lelkiismeretesen és szeretettel végzi, mindig az új módszereket keresi. Ő vezeti a művészeti szakkört, fejleszti a gyermekek tehetségét, és különböző versenyekre viszi őket, ahol sok értékes eredményt értek el.

16. pivoda katalin, Ul. Vodná 29, Komárom

Katalin Pivoda je učiteľkou materskej školy na Vodnej ulici č. 29 od roku 2009. Je predsedkyňou metodického združenia viac rokov. Svoje štúdium ukončila v roku 1998 na vysokej pedagogickej škole v Soproni. Charakteristickými črtami jej práce sú spoľahlivosť, oddanosť ku svojej pedagogickej práci, neustále vzdelávanie, rešpektovanie hodnôt a ich šírenie. Spolupráca s kolegami a taktiež s rodičmi je založená na vzájomnej úcte. Prispieva k celkovému zvelaďovaniu zovňajška skôlky a to v podobe interiérových dekorácií. Jej osoba pozitívne ovplyvňuje medziľudské vzťahy, úzko spolupracuje s klubom dôchodcov, komárňanskými základnymi školami a so Slovenským zväzom maďarských pedagógov. Aktívne sa podiela na organizovaní slávnostných a kultúrnych podujatí našej materskej školy. 

  16. PIVODA KATALIN, Víz utcai Óvoda, Vodná 29, Komárno 

Pivoda Katalin 2009-től a Víz Utcai Alapiskola tanára. A módszertani csoport elnöke már több éve. Tanulmányait 1998-ban fejezte be Sopronban. Jellemző rá a megbízhatóság, elszántság a munkája iránt, állandó tovább képzés, a tisztelet értékelése és terjesztése. A tanárokkal és szülökkel való együttműködését a kölcsönös tisztelet jellemzi. Az óvoda szépítésében is részt vesz belsőépítészeti tudásával. Pozitív személyisége nagyban befolyásolja az emberi kapcsolatait. Együttműködik a nyugdíjas klubbal, a komáromi alapiskolákkal és a Szlovákiai Magyarok Szövetségével is. Aktívan részt vesz különböző kultúrális ünnepségek szervezésében is.

www.komarno.sk