Mestský úrad Komárno

 • Prednosta
 • Organizačné oddelenie primátora
 • Ekonomický odbor

– Finančné oddelenie

– Oddelenie daní a poplatkov

– Oddelenie hospodárenia škôl a školských zariadení

 • Sociálny a správny odbor

– Bytové oddelenie

– Referát evidencie

– Sociálne oddelenie

 • Odbor školstva a kultúry

– Referát kultúry

– Referát školstva

 • Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku

– Oddelenie správy majetku

Oddelenie územného plánu a architektúry

 • Odbor vnútorných vecí a správy pamiatok
 • Komunálny odbor
 • Matrika
 • Spoločný stavebný úrad
 • Spoločný školský úrad
 • Útvar obrany a ochrany
 • Mestská polícia
 • Štátny fond rozvoja bývania
…………………………………………………………………………………………………………

 • Prednosta

kontakty

činnosť

tlačivá

 • Organizačné oddelenie primátora

kontakty

činnosť

 • Ekonomický odbor

kontakty

– činnosť

Finančné oddelenie

Oddelenie daní a poplatkov

Oddelenie hospodárenia škôl a školských zariadení

–  Zverejnenie faktúr, zmlúv, objednávaok

tlačivá

 • Sociálny a správny odbor

kontakty

činnosť

– tlačivá

Bytové oddelenie

Referát evidencie

Sociálne oddelenie

 • Odbor školstva a kultúry

kontakty

– činnosť

Referát kultúry

Referát školstva

tlačivá

výzvy

 • Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku

kontakty

činnosť

– tlačivá

Oddelenie správy majetku

Oddelenie územného plánu a architektúry

– Návrh Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno

 

 • Odbor vnútorných vecí a správy pamiatok

kontakty

činnosť

 

 • Komunálny odbor

kontakty

činnosť

tlačivá

 

 • Matrika

kontakty

činnosť

 

 • Spoločný stavebný úrad

kontakty

činnosť

tlačivá

 

 • Spoločný školský úrad

kontakty

činnosť

 

 • Útvar obrany a ochrany

kontakty

činnosť

 

 • Mestská polícia

kontakty

činnosť

 

 • Štátny fond rozvoja bývania

kontakty

činnosť

tlačivá