JNK / Jókaiho Dni, Komárno / Jókai Napok Komárom

Jokai

Program / Műsor 50.jókai napok

Miesto konania: Komárno / Komárom
Kontakt: Komáromi VMK, Vár út 1, Komárom, tel.: 035/ 7713 550, 7713 547