Fotky pamiatky, sochy, pomníky

 1. Socha sv. Štefana, Tržničné nám.,
 2. Socha generála György Klapku, Nám. generála Klapku,1820 – 1892, generál maďarskej revolúcie,
 3. Socha Franza Lehára, Lehárov park,
 4. Socha Móra Jókaiho, Palatínova 13,1825 – 1904, spisovateľ,
 5. Socha sv. Cyrila a Metoda,
 6. Socha Dr. Generála Milana Rastislava Štefánika, Štefánikovo nám., 1880 – 1919, politik, vojak,
 7. Socha Attilu Kaszása pri Jókaiho divadle,
 8. Socha Csokolai Vitéz Mihály, Gombaiho ul.,
 9. Socha Jánosa Selyeho, dvor dôstojníckeho pavilónu.,
 10. Pomník oslobodenia dunajskou flotilou, Štefánikovo nám.,
 11. Pomník umučených antifašistov,  oebetiam protifašistického odboja, Senný trh,
 12. Pamätník SNP, prístav,
 13. Pomník aradských mučeníkov,
 14. Socha Kamennej panny,
 15. Socha kráľa Ladislava V.,
 16. Pamätník obetiam násilia,
 17. Socha gymnastky (pri športovej hale),
 18. Pamätník zakladateľom MOD (MATESZ),
 19. Socha biskupa Jozefa Királya,
 20. Trojičný stĺp,
 21. Matka s dieťaťom,
 22. (Socha na špici),
 23. Pohraničiar,
 24. Lietadlo,
 25. Pomník účastníkom SNP (lodenice),
 26. Pomník k 750. výročiu udeleniu mestských práv Listinou kráľa Bélu IV.

1.

Socha sv. Štefana

2.

Socha generála György Klapku

KLAPKA GYÖRGY tábornok (1896)
A szobor talapzatát egy oroszlán örzi.

generál GYÖRGY KLAPKA (1896)
Podstavec sochy stráži lev.

© Ernő Varga

3.

Socha Franza Lehára

LEHÁR FERENC (1980)
(Komárom, 1870. április 30. – Bad Ischl, 1948. október 24.) – zeneszerző, operettkomponista, karmester(A víg özvegy, Luxemburg grófja, Cigányszerelem).

FERENC LEHÁR (1980)
(Komárno, 30. apríl 1870 – Bad Ischl, 24. október 1948) – Hudobný a operetný skladateľ, dirigent(Veselá vdova, Gróf Luxemburský, Cigánska láska).

 

 

4.

Socha Móra Jókaiho

JÓKAI MÓR (1937)
Berecz Gyula alkotása. A talapzat Komáromi Viktor műve. A szobrot 1945 után eltávolították, majd 1952-ben visszakerült eredeti helyére.

JÓKAI MÓR (1937)
Autorom sochy je Gyula Berecz. Podstavec je dielom Viktora Komáromiho. Sochu po roku 1945 odstránili, na svoje pôvodné miesto ju dali späť v roku 1952.

 

5.

Socha sv. Cyrila a Metoda

 © Gál Tamás

6.

Socha Dr. Generála Milana Rastislava Štefánika

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK (1930)
(Košariská,1880 július 21. – Ivanka pri Dunaji, 1919 május 4.)
Asztronómus, vadászpilóta, a francia hadsereg ezredese, Csehszlovákia első hadügyminisztere. Relytélyes körülmények közt halt meg, egy repülőgép balesetben.

A Komáromban állomásozó, Štefánik nevét viselő 12. csehszlovák gyalogezred emeltette saját adományokból. Az eredeti helyén , az Anglia parkban a várba vezető úton 1938-ig állt. A Komárom visszacsatolása idejére Beszterce Bányán az Urpín hegyen talált othonra. 1945-ben visszakerült Komáromba, a főtéren váltotta fel Klapka Gy. szobrát. Az 1950-es évek elején lebontották, majd 1968-1974 között a Rózsa parkban állt. Utánna újra lebontották és az orosz laktanyának használt erőd raktárhelységeiben volt elraktározva. Mai helyén 1990-ben avatták fel.

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK (1930)
(21. júl 1880, Košariská, okres Myjava – 4. máj 1919, Ivanka pri Dunaji)
Astronóm, pilot, politik, generál francúzskej armády, prvý československý minister vojny. Zahynul , keď sa za záhadných okolností zrútil so svojim lietadlom.

Sochu dal postaviť v Komárňanskej pevnosti umiestnený 12. československý peší pluk nesúci Štefánikovo meno, z peňazí, ktoré na tento účel sami vyzbierali. Na svojom pôvodnom mieste v parku Anglia vedľa cesty vedúcej do pevnosti stála socha do roku 1938. Na obdobie znovupripojenia Komárna k Maďarsku našla svoj domov pod Urpínom v Banskej Bystrici. V roku 1945 sa socha vrátila späť do Komárna na radničné námestie, kde vystriedala sochu generála Klapku. Na začiatku 50-tych rokov bola z námestia odstránená, neskôr medzi rokmi 1968 – 1974 bola postavená v parku Ružovej aleje. Aj z tohto miesta bola odstránená a uskladnená v ruských kasárňach v podzemí pevnosti. Na svojom terajšom mieste bola odhalená až v roku 1990.

 

7.

 Socha Attilu Kaszása

8.

Socha Csokolai Vitéz Mihály

9.

Socha Jánosa Selyeho

10.

Pomník oslobodenia dunajskou flotilou

TENGERÉSZ – FELSZABADÍTÓ szobra (1965)
Ľudmila Cvengrošová alkotása

Socha NÁMORNÍKA – OSLOBODITEĽA (1965)
dielo Ľudmily Cvengrošovej

11.

Pomník umučených antifašistov

MARTÍROK EMLÉKMŰVE (1971)
“A kommunista munkásmozgalom és a fasizmus elleni harc mártírjainak“
Az emlékművün 35 név van kivésve.
Emil Venkov műve

PAMÄTNÍK MARTÝROM (1971)
„Martýri komunistického robotníckeho a antifašistického hnutia“
Na pamätníku je vyrytých 35 mien.
Dielo Emila Venkova

12.

Pamätník SNP

Az SNP 30. ÉVFORDULÓJA emlékműve (1975)
A szlovák nemzeti felkelés harmincadik évfordulója alkalmából emelték a kikötő komunista párt vezette munkásai.

Pamätník k 30. VÝROČIU SNP (1975)
Pamätník postavili robotníci prístavu pod vedením komunistickej strany k tridsiatemu výročiu slovenského národného povstania.

13.

Pomník aradských mučeníkov

Az ARADI VÉRTANÚK emlékműve (2004)
Áll ma ezen az elitt helyen. Ryšavý Boldizsár műve.

Pamätník ARADSKÝM MUČEDNÍKOM (2004)
dnes stojí na tomto elitnom mieste. Autorom je Baltazár Ryšavý.

Az ARADI VÉRTANÚK emlékműve (2004)
Lenkey János (1807 – 1850)
A két vértanú arcképe, akik egyben a komáromi vár parancsnokai is voltak, 2005-ben kerültek az oszlopra. Az alkotójuk Nagy János.

Pamätník ARADSKÝM MUČEDNÍKOM (2004)
Lenkey János (1807 – 1850)
Podobizne dvoch mučedníkov, ktorí boli zároveň aj veliteľmi komárňanskej pevnosti, boli na stĺp pamätníka pripevnené v roku 2005. Ich autorom je János Nagy.

Az ARADI VÉRTANÚK emlékműve (2004)
Török Ignác (1795 – 1849)
A két vértanú arcképe, akik egyben a komáromi vár parancsnokai is voltak, 2005-ben kerültek az oszlopra. Az alkotójuk Nagy János.

Pamätník ARADSKÝM MUČEDNÍKOM (2004)
Török Ignác (1795 – 1849)
Podobizne dvoch mučedníkov, ktorí boli zároveň aj veliteľmi komárňanskej pevnosti, boli na stĺp pamätníka pripevnené v roku 2005. Ich autorom je János Nagy.

14.

Socha Kamennej panny

A KŐSZŰZ (19. század eleje)
Az ellenségnek volt hivatott jelezni, hogy „Sem erővel, sem csellel“.

KAMENNÁ PANNA (začiatok 19. storočia)
Jej poslaním bolo dať nepriateľom na známosť, že „Ani silou, ani ľsťou“.

© Miroslav Jurčo

15.

Socha kráľa Ladislava V.

16.

Pamätník obetiam násilia

17.

Socha gymnastky

TORNÁSZLÁNY (1979)
Gáspár Péter műve

GYMNASTKA (1979)
Dielo Petra Gáspára

18.

Pamätník zakladateľom MOD (MATESZ)

19.

Socha biskupa Jozefa Királya

KIRÁLY JÓZSEF püspök (1914)
Istók János műve. 1946-ban eltávolították, csak 2001-ben állították vissza a Magyarnelvű gimnázium udvarára.

biskup KIRÁLY JÓZSEF (1914)
Dielo Jánosa Istóka. Socha bola v roku 1946 odstránená, na svoje miesto na dvore Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským bola postavená späť až v roku 2001.

20.

Trojičný stĺp

A SZENTHÁROMSÁG szobor (1715)
Komárom ostromára (1703) és a nagy pestisjárványra (1710) emlékezteti a komáromiakat. Az oszlop tetején a szentháromság és Szűz Mária látható.

TROJIČNÝ stĺp (1715)
Komárňanom pripomína obliehanie Komárna v čase kuruckých vojen (1703) a morovú epidémiu (1710). Na vrchole stĺpa je súsošie svätej trojice a Panny Márie.


Az alsó talapzaton a fekvő Szent Rozália, Szent Sebestyén, Szent Rókus, Xavéri Szent Ferenc, Páduai Szent Antal látható.

Na spodnom podstavci sa nachádzajú sochy sv. Rocha, sv. Sebastiána, sv. Františka Xaverského, sv. Antona Padovského a ležiacej svätej Rozálie.

 

21.

Matka s dieťaťom

Anya és gyermeke
Vladimír Farár műve

Matka s dieťaťom
Dielo Vladimíra Farára

22.

(Socha na špici)

 

23.

Pohraničiar

24.

Lietadlo

25.

Pomník účastníkom SNP (lodenice)

26. Pomník k 750. výročiu udeleniu mestských práv Listinou kráľa Bélu IV.

 

27. Socha

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

……

Zdroj foto, text : autori Komáromi Fotóalbum – Komárňaský fotoalbum, vlastné.