Deň otvorených dverí STU MTF

v utorok 18.2.22014 od 8,30 do 12.00 hod

Prezáujemcov je pripravený pestrý program, v ktorom sa dozvedia o skenovaní v 3D, perspektívnych študijných odboroch Materiálové inžinierstvoa Bezpečnosť a ochrana zdravia, ako aj o inžinierskych prácach od návrhu po realizáciu – 3D modelovanie, NC programovanie.

Akreditované bakalárske študijné programy:

  • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Materiálové inžinierstvo
  • Personálna práca v priemyselnom podniku
  • Počítačová podpora výrobných technológií
  • Priemyselné manažérstvo
  • Výrobné technológie

Bližšie informácie:
MTF STU VS Komárno, Dôstojnícky paviló, Hradná 2, Komárno,
Tel. č.: 0918 646 062
E – mail: peter.szabo@stuba.sk