CINEMA 2013 vyhlásenie regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby

 

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V KOMÁRNE

vyhlasujú regionálne kolo 21. ročníka celoštátnej postupovej súťaže

a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby

C I N E A M A   2 0 1 3

Uzávierka odovzdávania prác: 1. marec 2013

V prípade väčšej účasti – zasadnutie odbornej poroty: 7. marec 2013

V prípade malej účasti sa filmy budú posielať automaticky na krajské kolo.

———————————————————————————————————————–

Bližšie informácie: Jana Mačicová, ROS Komárno, Petőfiho 2, 945 01 Komárno

035 / 760 37 83, 0911 204 031, osveta.vff@gmail.com

 

NYITRAI KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

KOMÁROMI REGIONÁLIS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

meghirdetik az amatőr filmesek országos versenyének és prezentációjának

21. évfolyamának regionális fordulóját, a

C I N E A M A   2 0 1 3 – at

Pályamunkák leadásának határideje: 2013. március 1.

Nagyobb részvétel esetén – szakmai zsűri találkozója: 2013. március 7.

Kisebb részvétel esetén a pályamunkákat automatikusan továbbítjuk a kerületi fordulóba.

————————————————————————————————————————-

Bővebb információk: Jana Mačicová, Komáromi RMK, Petőfiho 2, 945 01 Komárom

035 / 760 37 83, 0911 204 031, osveta.vff@gmail.com

 

 

CINEAMA 2013

1. CINEAMA je celoštátna postupová súťaž  amatérskej filmovej tvorby.  Je vrcholným podujatím v tejto oblasti umeleckej tvorby na Slovensku. Hlavným cieľom je prezentovať výsledky tvorby filmových amatérov v príslušnom roku a upriamiť pozornosť na ich hodnoty a vysokú umeleckú a technickú úroveň.

2. CINEAMA je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Pomenovanie CINEAMA nadobudla po roku 1993.

3. CINEAMA je jedinou možnosťou komplexnej verejnej prezentácie amatérskej filmovej tvorby na Slovensku

4. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a členov filmových klubov.

5. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie i technické schopnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Vytvára priestor na filmové dokumentovanie, ale aj umelecké stvárnenie skutočnosti, priestor na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností filmových amatérov, jednotlivcov i kolektívov.

Poslaním súťaže je podporovať rozvoj amatérskej filmovej tvorby, zvyšovať umeleckú úroveň jednotlivých filmových diel i celého slovenského amatérskeho filmu, popularizovať výchovu prostredníctvom tohto druhu vizuálneho umenia a poukazovať na jeho význam v komplexnej výchove. Napomáhať vyhľadávanie talentovaných tvorcov, zároveň vytvárať priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, vytvárať možnosť na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, priestor na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne. Umožňovať rozvíjať talent aj technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispievať k zmysluplnému využívaniu voľného času v intenciách súčasného  spôsobu života. V rámci jednotlivých kôl súťaže vytvárať možnosti prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby prostredníctvom seminárov, hodnotiacich diskusií a iných foriem vzdelávacích podujatí. Využiť všetky podujatia na školiteľské účely pre metodikov regionálnych osvetových/kultúrnych stredísk, vedúcich filmových klubov i pedagógov základných umeleckých škôl s cieľom prispieť k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností či už v oblasti umeleckej tvorby, alebo v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel.

Tešíme sa na všetkých amatérskych filmárov a ich diela!!!

Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/cineama-2013/